GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14. Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 28/10 – pročišćeni tekst) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće

službenika i namještenika Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 37/10), članak 3. mijenja se i glasi:

“Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*


Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

 

 

KLASA: 021-05/14-01/136

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac

Odluka u PDF formatu