GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora

 

 

Članak 1.

U Odluci o zakupu poslovnog prostora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/13) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Javni natječaj se objavljuje na web stranicama Grada te ističe na oglasnoj ploči Grada, Rijeka, Titov trg 3, a obavijest o objavi javnog natječaja objavljuje se u dnevnom tisku i ističe na poslovnom prostoru koji se daje u zakup.”

 

 

Članak 2.

 

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje i na koncesionara koji na osnovu koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti obavlja:

–   zdravstvenu djelatnost obiteljske (opće) medicine,

–   zdravstvenu zaštitu predškolske djece,

–   zdravstvenu zaštitu žena,

–   stomatološku zdravstvenu zaštitu,

–   zdravstvenu njegu u kući bolesnika,

–   laboratorijsku dijagnostiku,

te koji ima status ugovornog subjekta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.”

 

 

Članak 3.

 

Članak 8. mijenja se i glasi:

“Gradonačelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama:

 1. bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, unucima, posvojenicima, pastorcima i roditelju zakupnika, ako zakupnik umre, pod uvjetom da nastave obavljati obrt za ugovorenu namjenu odnosno drugu samostalnu profesionalnu djelatnost koja nije obrt,
 2. bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, unucima, posvojenicima, pastorcima i roditelju zakupnika, ako zakupnik umre, pod uvjetom da poslovni prostor – garažu ili skladište u kojem se ne obavlja djelatnost nastave koristiti za ugovorenu namjenu,
 3. bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, posvojenicima i pastorcima zakupnika, ako zakupnik ostvari pravo na mirovinu, pod uvjetom da nastave obavljati obrt za ugovorenu namjenu odnosno drugu samostalnu profesionalnu djelatnost koja nije obrt.

Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje i na životnog partnera registriranog životnog partnerstva te na životnog partnera neformalnog životnog partnerstva sukladno zakonu kojim se uređuje životno partnerstvo osoba istog spola.”

 

Članak 4.

 

U članku 12. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, podzakupnik je dužan vratiti Gradu poslovni prostor slobodan od osoba i stvari najkasnije u roku od osam dana od primitka otkaza ugovora o zakupu ili prestanka ugovora o zakupu po bilo kojoj osnovi.”

 

 

Članak 5.

 

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Podzakup se može odobriti uz ispunjenje sljedećih preduvjeta:

– da zakupnik i/ili podzakupnik nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema proračunu Grada prije podnošenja zahtjeva, osim ako je zakupniku i/ili podzakupniku odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja,

– da zakupnik i podzakupnik nisu u sudskom sporu s Gradom po osnovi korištenja poslovnog prostora,

– da se ne mijenja namjena poslovnog prostora za koji se traži odobrenje podzakupa,

– da je djelatnost podzakupnika unutar iste grupe djelatnosti utvrđene ugovorom o zakupu poslovnog prostora za koji se traži odobrenje podzakupa,

– da podzakupnik s Gradom sklopi ugovor o jamstvu kojim se obvezuje da će kao jamac-platac ispuniti sve pravovaljane dospjele obveze zakupnika iz ugovora o zakupu poslovnog prostora za koji se traži odobrenje podzakupa, ako zakupnik to ne učini,

– da je jedinična cijena podzakupnine jednaka jediničnoj cijeni zakupnine utvrđene ugovorom o zakupu poslovnog prostora za cijeli ili dio poslovnog prostora koji se daje u podzakup,

– da podzakupnik s Gradom i zakupnikom sklopi ugovor o asignaciji ili ugovor o cesiji radi izravnog plaćanja ugovorene podzakupnine za cijeli ili dio poslovnog prostora koji se daje u podzakup,

– da podzakupnik dostavi Gradu sredstva osiguranja plaćanja na način utvrđen odredbom članka 16. stavka 4. točke 15. do 20. ove Odluke,

– da podzakupnik sklopi ugovor o podzakupu pod uvjetima utvrđenim ugovorom o zakupu poslovnog prostora za koji se traži odobrenje podzakupa.”

 

 

Članak 6.

 

U članku 16. stavak 4. mijenja se i glasi:

“Ugovor o zakupu poslovnog prostora posebice sadrži:

 1. naznaku ugovornih strana,
 2. podatke o poslovnom prostoru (mjesto u građevini, površina u m2 i broj prostorija),
 3. djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru,
 4. iznos zakupnine i rokove plaćanja,
 5. odredbu da se na zakupninu obračunava porez na dodanu vrijednost u visini utvrđenoj pozitivnim propisima, a kojeg plaća zakupnik
 6. rok predaje poslovnog prostora zakupniku,
 7. vrijeme na koje je ugovor sklopljen,
 8. ostale troškove koji proizlaze s osnova korištenja poslovnog prostora,
 9. odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje na pristanak izmjene zakupnine koja će uslijediti u tijeku trajanja zakupa,
 10. odredbu o otkazu ugovora o zakupu i prestanku ugovora o zakupu,
 11. odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje vratiti Gradu poslovni prostor slobodan od osoba i stvari u roku od osam dana od otkaza ugovora o zakupu ili prestanka ugovora o zakupu,
 12. odredbu da zakupnik uzima poslovni prostor u zakup u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku te da se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva s osnova izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ ili poslovodstva bez naloga (bez obzira da li je za takve radove imao suglasnost Grada),
 13. odredbu da zakupnik ne može izvršiti preinaku poslovnog prostora bez prethodne pisane suglasnosti Grada,
 14. odredbu da zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup bez prethodne pisane suglasnosti Grada,
 15. odredbu o osiguranju plaćanja novčane tražbine koja je predmet ugovora o zakupu:

– za ugovorenu zakupninu s porezom na dodanu vrijednost u visini manjoj od 15.000,00 EUR godišnje, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora odnosno na dan sklapanja ugovora o zakupu u smislu odredbe članka 6. stavka 1. ove Odluke, bjanko zadužnicu izdanu do iznosa koji pokriva ukupnu svotu ugovorene jednogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, solemniziranu po javnom bilježniku,

– za ugovorenu zakupninu s porezom na dodanu vrijednost u visini od 15.000,00 EUR godišnje ili više, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora odnosno na dan sklapanja ugovora o zakupu u smislu odredbe članka 6. stavka 1. ove Odluke, bjanko zadužnicu izdanu do iznosa koji pokriva ukupnu svotu ugovorene jednogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, solemniziranu po javnom bilježniku te bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini ugovorene jednogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, s klauzulom »bez prigovora« odnosno »plativo na prvi poziv« koja vrijedi godinu dana, uz obvezu da bankarsku garanciju produljuje svake godine do isteka ugovornog odnosa, najkasnije 30 dana prije isteka roka navedenog na bankarskoj garanciji,

– neovisno o visini ugovorene zakupnine, umjesto sredstava osiguranja plaćanja navedenih u podstavcima 1. i 2. ove točke, beskamatni novčani depozit u visini u visini ugovorene jednogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost,

– odredbu da se u naplati svojih potraživanja po osnovi korištenja poslovnog prostora Grad može naplatiti iz svih sredstava osiguranja plaćanja kojima raspolaže neovisno o načinu na koji je došao u posjed istih uključivo i uskratu isplate na koju bi zakupnik imao pravo po bilo kojoj osnovi,

– odredbu da je zakupnik u slučaju da u zakupu ima više poslovnih prostora čija je sveukupna ugovorena zakupnina s porezom na dodanu vrijednost u visini od 15.000,00 EUR godišnje ili više, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora odnosno na dan sklapanja ugovora o zakupu u smislu odredbe članka 6. stavka 1. ove Odluke, dužan za svaki sklopljeni ugovor o zakupu pojedinačno (neovisno o vremenu sklapanja) ili za sve sklopljene ugovore o zakupu zajedno, dostaviti bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini ugovorene jednogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, s klauzulom »bez prigovora« odnosno »plativo na prvi poziv« koja vrijedi godinu dana, uz obvezu da bankarsku garanciju produljuje svake godine do isteka ugovornog odnosa, najkasnije 30 dana prije isteka roka navedenog na bankarskoj garanciji,

– ugovorene jednogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost,


16. odredbu da u slučaju iz točke 15. podstavka 1. ovoga stavka, osnivač i/ili zakonski zastupnik zakupnika koji je pravna osoba (trgovačko društvo, ustanova osim javne ustanove, udruga i dr.) na ime osiguranja novčane tražbine koja je predmet ugovora o zakupu mora dostaviti bjanko zadužnicu izdanu do iznosa koji pokriva ukupnu svotu ugovorene jednogodišnje zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, solemniziranu po javnom bilježniku, kojom se obvezuje kao jamac-platac isplatiti dospjelu nepodmirenu novčanu tražbinu zakupnika iz ugovora o zakupu,

17. odredbu da su zakupnik i/ili osobe iz točke 16. ovoga stavka, dužni zakupodavcu dostaviti nova sredstva osiguranja plaćanja sukladno točki 15. i 16. ovoga stavka, ako je zakupodavac ranije dostavljena sredstava osiguranja plaćanja podnio u cijelosti ili djelomično na isplatu,

18. odredbu da će sredstva osiguranja plaćanja iz točke 15., 16. i 17. ovoga stavka, zakupodavac podnijeti banci na isplatu u slučaju da zakupnik tijekom ugovornog odnosa ne podmiri dospjelu novčanu tražbinu koja je predmet ugovora o zakupu, a posebice mjesečnu zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, zatezne kamate i/ili troškova po osnovi korištenja poslovnog prostora i/ili u slučaju naplate ugovorne kazne,

19. odredbu da će zakupodavac bankarsku garanciju iz točke 15. ovoga stavka, podnijeti banci na naplatu i u slučaju da zakupnik ne produlji bankarsku garanciju najkasnije 30 dana prije isteka roka navedenog na bankarskoj garanciji,

20. odredbu o ugovornoj kazni u iznosu od šest mjesečnih zakupnina s porezom na dodanu vrijednost, koja će se naplatiti iz sredstava osiguranja plaćanja iz točke 15., 16. i 17. ovoga stavka, ako zakupnik ili podzakupnik poslovni prostor ne preda Gradu slobodan od osoba i stvari u roku od osam dana od primitka otkaza ugovora o zakupu ili prestanka ugovora o zakupu,

21. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima,

22. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora o zakupu i potpis ugovornih strana,

23. odredbu o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi,

24. odredbu kojim se zakupodavac oslobađa od odgovornosti po bilo kojoj osnovi za eventualnu štetu na stvarima, robi i opremi zakupnika unesenu u poslovni prostor,

25. odredbu da je zakupnik dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu,

26. druge odredbe u svezi zakupa poslovnog prostora sukladno ovoj Odluci.”

Stavak 5. mijenja se i glasi:

“Odredbe stavka 4. točke 15. do 20. ovoga članka ne odnose se na osobe iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.”             

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

“Odredba stavka 4. točke 16. ovoga članka ne odnosi se na slučaj kada je na ime osiguranja novčane tražbine koja je predmet ugovora o zakupu izdana bezuvjetna bankarska garancija sukladno stavku 4. točki 15. podstavku 2. ovoga članka ili je uplaćen beskamatni novčani depozit sukladno stavku 4. točki 15. podstavku 3. ovoga članka.

Odredba stavka 4. točke 16. ovoga članka ne odnosi se na osnivača i/ili zakonskog zastupnika/osobe ovlaštene za zastupanje pravnih osoba iz članka 5. stavka 1. ove Odluke, na političke stranke, vjerske zajednice, veleposlanstva i konzulate.”

 

 

Članak 7.

 

Članak 19. mijenja se i glasi:

“Grad može povući otkaz ugovora o zakupu ako zakupnik prije pokretanja ili u tijeku ovršnog ili parničnog postupka:

 • otkloni razlog zbog kojeg mu je otkazan ugovor o zakupu,
 • podmiri cjelokupno dugovanje zakupnine, kamata, ostalih naknada po osnovi korištenja poslovnog prostora i svih troškova nastalih u postupku iseljenja zakupnika i predaje poslovnog prostora u posjed Gradu te u postupku naplate potraživanja.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Grad i zakupnik svoje međusobne odnose regulirat će dodatkom ugovora o zakupu.”

 

 

Članak 8.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:

“Visina zakupnine za poslovni prostor koji se daje u zakup sukladno odredbama članka 4. i 5. ove Odluke, utvrđuje se na način da zakupnina ne može biti niža od osnovne zakupnine utvrđene Pravilnikom iz članka 20. stavka 2. ove Odluke.

Visina zakupnine za poslovni prostor koji koristi zakupnik kojem se ugovor o zakupu obnavlja bez provođenja javnog natječaja utvrđuje se sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka. Ako je iznos ugovorene zakupnine bio viši od iznosa zakupnine utvrđene sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka, iznos zakupnine utvrđuje se u visini ugovorene zakupnine.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ustanovama čiji je Grad osnivač ili suosnivač te neprofitnim pravnim osobama od posebnog javnog interesa za Grad, poslovni prostor može se dati u zakup bez naknade (zakupnine).

Kriterije za utvrđivanje neprofitnih pravnih osoba od posebnog javnog interesa za Grad utvrđuje Gradonačelnik.”

 

 

Članak 9.

 

U članku 29. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

“Zakupnik je dužan provoditi sve mjere zaštite na radu sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita na radu te drugim propisima donesenim na temelju tog zakona.”

 

 

Članak 10.

 

Članak 33. mijenja se i glasi:

” Grad može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako:

– zakupnik koristi poslovni prostor protivno ugovoru, ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

– u roku od 15 dana od dana priopćenja pisane opomene, zakupnik ne plati dospjelu zakupninu s porezom na dodanu vrijednost ili troškove s osnove korištenja poslovnog prostora najmanje u visini tri mjesečne zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, osim ako je zakupniku odobrena odgoda plaćanja navedene novčane tražbine, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja,

– tijekom trajanja zakupa Gradonačelnik odredi da se poslovni prostor može koristiti samo za obavljanje druge djelatnosti od djelatnosti za koju je poslovni prostor dat u zakup,

– bez suglasnosti Grada obavlja preinake poslovnog prostora,

– izda dio ili cijeli poslovni prostor drugome u podzakup bez suglasnosti Grada,

– tijekom trajanja zakupa ne omogući Gradu nesmetano izvođenje radova na održavanju poslovnog prostora ili zajedničkih dijelova građevine, ako se isti nalaze u poslovnom prostoru,

– zakupnik ne produži bankarsku garanciju sukladno članku 16. stavku 4. točki 15. podstavku 2. ove Odluke,

– u drugim slučajevima utvrđenim ugovorom o zakupu poslovnog prostora.

 

 

Članak 11.

 

Iza članka 33. dodaje se novi članak 33.a koji glasi:

 

“Članak 33.a

Zakupniku se može na njegov zahtjev odobriti obročna otplata dospjele novčane tražbine na ime zakupnine, kamata i/ili troškova s osnova korištenja poslovnog prostora do najviše 24 mjesečna obroka, sklapanjem ugovora o obročnoj otplati duga, pod uvjetom da zakupnik nije u sudskom sporu sa Gradom po osnovi korištenja poslovnog prostora te da ponudi odgovarajuća sredstva osiguranja plaćanja.”

 

 

Članak 12.

 

            Ugovori o zakupu koji su sklopljeni do dana stupanja na snagu ove Odluke, uskladit će se s odredbama ove Odluke na zahtjev zakupnika.

            Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zakupnici koji su na ime osiguranja plaćanja novčane tražbine koja je predmet ugovora o zakupu dostavili mjenice dužni su iste zamijeniti sredstvima osiguranja plaćanja propisanim odredbom članka 6. ove Odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/14-01/123

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.