GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU

o davanju suglasnosti za zaduženje KD

AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za zaduženje putem dugoročnog kunskog kredita ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d, u iznosu od 15.470.000,00 kn radi financiranja projekta nabave gradskih i prigradskih autobusa s motorima Euro 6 koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin (SPP) i dizel gorivo, pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:

dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR

Iznos kredita:

15.470.000,00 kn

Dinamika korištenja kredita:

12 mjeseci od datuma sklapanja ugovora o kreditu

Nominalna kamatna stopa:

2,89% fiksna

Efektivna kamatna stopa:

3,14%

Metoda obračuna kamate:

proporcionalna

Rok povrata kredita:

9 godina, nakon isteka počeka od jedne godine

Dinamika otplate glavnice i kamate:

glavnica se otplaćuje u 36 jednakih tromjesečnih rata, kamata se obračunava i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita

Dospijeće prve rate:

31.3.2017.

Naknada za odobrenje kredita:

0,60% jednokratno na odobreni iznos kredita

Naknada za rezervaciju:

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, obračun i naplata vrši se kvartalno

Valutna klauzula:

u EUR, svi obračuni obavljaju se prema srednjem tečaju HNB

Ukupna cijena kredita:

18.149.345,61 kn

Instrumenti osiguranja kredita:

Založno pravo na objektima nabave, mjenice i zadužnice KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

 

 

 

Članak 2.

 

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/14-01/122

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.