GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. studenoga 2014.

Godina I. - broj 13.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. listopada 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o razrješenju i izboru članice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb

Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

I.

 

            Razrješuje se Katherine Trinajstić dužnosti članice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

II.

 

            Za članicu Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Jelena Zorić.

 

III.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/116

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 30. listopada 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

 Gradskog vijeća

 Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.