GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. studenoga 2014.

Godina I. - broj 13.           Na temelju članka 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 47. stavka 1. i 4. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12), članka 10. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 17. i 18. Ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci, KLASA: 363-02/11-19/1, URBROJ: 2170/01-02-40-13-13 od 13. svibnja 2013. godine i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09,11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. listopada 2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o oduzimanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra

na području plaže Ploče u Rijeci

 

 

Članak 1.

 

             Oduzima se koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci dodijeljena koncesionaru trgovačkom društvu HEMINGWAY BAR d.o.o. Kumičićeva 5, Opatija, temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Ploče na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/13) i Ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci, KLASA: 363-02/11-19/1, URBROJ: 2170/01-02-40-13-13 od 13. svibnja 2013. godine, zbog neizvršavanja investicijskih ulaganja sukladno članku 5. stavku 2. i nepoštivanja ugovorne obveze iz članka 8. stavka 2. podstavka 11. Ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci.

 

Članak 2.

 

            Utvrđuje se da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje koncesija i raskida se Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci, KLASA: 363-02/11-19/1, URBROJ: 2170/01-02-40-13-13 od 13. svibnja 2013. godine, sklopljen s koncesionarom HEMINGWAY BAR d.o.o. Kumičićeva 5, Opatija.

 

Članak 3.

 

            Trgovačko društvo HEMINGWAY BAR d.o.o. Kumičićeva 5, Opatija, dužno je pomorsko dobro koje je predmet ugovora iz članka 2. ove Odluke, napustiti te ukloniti naprave i opremu i predati ga davatelju koncesije slobodnog od osoba i stvari u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

 

Članak 4.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Grad Rijeka, kao davatelj koncesije i trgovačko društvo HEMINGWAY BAR d.o.o. Kumičićeva 5, Opatija, kao koncesionar, zaključili su dana 13. svibnja 2013. godine Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci, KLASA: 363-02/11-19/1, URBROJ: 2170/01-02-40-13-13 (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Člankom 2. Ugovora utvrđeno je da je koncesija dana u svrhu gospodarskog korištenja uređene posebne plaže bez mogućnosti ograđivanja plaže i naplate ulaza na plažu. Koncesija je dana za obavljanje slijedećih djelatnosti:

        iznajmljivanje ležaljki i suncobrana (maximalno 50) na mikrolokaciji uz suglasnost davatelja koncesije, daski za jedrenje, sandolina, pedalina, jedrilica, brodica na vesla i slično,

        aqua park i drugi morski sadržaji, sukladno suglasnosti Lučke kapetanije Rijeka,

        ugostiteljstvo u montažnom ili drugom prenosivom objektu, sukladno propisima o ugostiteljstvu, uz uvjete i na mikrolokaciji koje će utvrditi davatelj koncesije,

        prodaja sladoleda, napitaka i pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga iz pokretnih naprava,

        postava plutajućih naprava za mogućnost igranja vaterpola, košarke na vodi i slično,

        organizacija sportskih, kulturnih i drugih manifestacija,

        usluge zdravlja (masaže na plaži, vođena joga, fitnes i druge vođene rekreativne aktivnosti, kozmetički tretmani i slično),

        sadržaji za djecu, kao na primjer vođene igraonice na otvorenom, postava sprava za igru djece na kopnenom dijelu plaže, gusarski brod, trampolin, tobogan i slično,

        škola ronjenja, jedrenja, veslanja i plivanja,

        trgovina opremom za plažne aktivnosti i tiskom u kiosku ili na štandu, sukladno propisima o trgovini, uz uvjete i na mikrolokaciji koje će utvrditi davatelj koncesije.

          Suglasnost na mikrolokacije za obavljanje pojedinih djelatnosti daje davatelj koncesije, u roku od 7 dana od dana zaprimanja prijedloga koncesionara.

Člankom 5. Ugovora utvrđena je obveza koncesionara da izvrši investicijska ulaganja u konkretnu opremu i u rokovima koji su predviđeni u Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od strane koncesionara i sastavni su dio ponudbene dokumentacije koncesionara. Studijom gospodarske opravdanosti utvrđeno je investiranje u osnovna sredstva i opremu u iznosu od 1.165.500,00 kn, a dinamika investiranja utvrđena je na način da se u prvoj godini investira 50%, u drugoj godini 20%, a u trećoj, četvrtoj i petoj godini koncesije po 10% od tog iznosa.

Tijekom 2014. godine, davatelj koncesije je u više navrata utvrdio da koncesionar ne poštuje ugovorne obveze, i to:

        protivno odredbi članka 2. Ugovora kojom je utvrđeno da…ne postoji mogućnost ograđivanja plaže…”, koncesionar je ogradio je prostor uz natpis „prostor rezerviran za ležaljke“ a ogradio je i dio prostora predviđen za odbojku na pijesku gdje su postavljene dječje sprave za iznajmljivanje,

        nije sukladno članku 2. Ugovora za obavljanje djelatnosti “sadržaji za djecu, kao na primjer vođene igraonice na otvorenom, postava sprava za igru djece ne kopnenom dijelu plaže, gusarski brod, trampolin, tobogan i sl.”, zatražio od davatelja koncesije suglasnost na mikrolokaciju, a dio kopnenog dijela plaže je ogradio, i uz naplatu se obavljala navedena djelatnost,

        protivno odredbi članka 2. Ugovora kojom je utvrđeno “…iznajmljivanje ležaljki do maksimalno broja 50…”, koncesionar je u nekoliko navrata premašio navedenu brojku, o čemu su građani kontinuirano slali pritužbe (djelatnici Direkcije za komunalno redarstvo davatelja koncesije su u razdoblju od 17. lipnja do danas izvršili 49 provjera na terenu te je 17 puta utvrđeno da koncesionar ne poštuje Ugovor u pogledu broja ležaljki),

        protivno odredbi članka 2. Ugovora kojom se utvrđeno “…trgovina opremom za plažne aktivnosti uz uvjete i na mikrolokaciji koju će utvrditi Davatelj koncesije…“, nije poštivana mikrolokacija te je postavljena rashladna vitrina za koju davatelj koncesije nije dao suglasnost,

        nije sukladno odredbi članka 8. Ugovora, kojom je utvrđena obveza koncesionara da organizira spasilačku službu, istu organizirao kontinuirano.

Davatelj koncesije je, sukladno zakonskoj i ugovornoj obvezi, pozvao koncesionara dopisom dopisom KLASA: 363-02/11-19/1, URBROJ: 2170/01-02-20-14-103 od dana 8. kolovoza 2014. godine, o namjeri Grada Rijeke kao davatelja koncesije za jednostranim raskidom Ugovora, ukoliko sukladno članku 18. Ugovora u ostavljenom roku od 8 dana ne otkloni sve gore navedene razloge za raskid predmetnog ugovora.

Nakon zaprimanja upozorenja od strane koncesionara, davatelj koncesije je pojačao nadzor i praćenje realizacije Ugovora terenskim provjerama djelatnika Direkcije za komunalno redarstvo, pri čemu je utvrđeno slijedeće:

– u pogledu broja ležaljki i suncobrana te ograđivanja plaže, nakon upućenog upozorenja od 8. kolovoza 2014. godine, koncesionar nije kršio odredbe Ugovora, a što je evidentno i iz zapisnika Direkcije za komunalno redarstvo (zapisnici od 12., 13., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 28., 29., 30. i 31. kolovoza te 3. i 5. rujna 2014. godine),

– u pogledu obavljanja djelatnosti “sadržaji za djecu, kao na primjer vođene igraonice na otvorenom, postava sprava za igru djece ne kopnenom dijelu plaže, gusarski brod, trampolin, tobogan i sl.”, nakon upućenog upozorenja od 8. kolovoza 2014. godine, koncesionar nije kopneni dio plaže ogradio, niti se obavljala naplata, a što je evidentno i iz zapisnika Direkcije za komunalno redarstvo (zapisnici od 12., 13., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 28., 29., 30. i 31. kolovoza te 3. i 5. rujna 2014. godine),

– mikrolokaciju za postavu štanda za trgovinu plažnom opremom, nakon upozorenja, koncesionar je poštivao.

U pogledu organiziranja spasilačke službe, uvidom u zapisnike Direkcije za komunalno redarstvo, utvrđeno je da koncesionar nije nakon zaprimanja upozorenja od 8. kolovoza 2014. godine kontinuirano organizirao spasilačku službu. Naime, uvidom u zapisnike Direkcije za komunalno redarstvo utvrđeno je da spasilac nije zatečen na tornju, a niti na plaži i to dana 12., 13., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 28., 29., 30. i 31. kolovoza te 3. i 5. rujna 2014. godine.

Ujedno, davatelj koncesije je zaprimio na znanje obavijest Inspektorata rada Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 15. rujna 2014. godine, kojom se Lučka kapetanija Rijeka obavještava da je inspekcijskim nadzorom koji je započeo 28. kolovoza 2014. godine na plaži Ploče kod trgovačkog društva Hemingway bar d.o.o., kao koncesionara, utvrđeno da koncesionar zapošljava dva djelatnika, koji uz poslove konobara (puno radno vrijeme) i poslove pomoćnog radnika (nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno) od početka srpnja, kada su sklopljeni aneksi ugovora o radu, po potrebi obavljaju i poslove spasioca, a da isti radnici nemaju ishodovanu licencu spasioca na vodi, koju izdaje Crveni križ.

Dopisom od 15. rujna 2014. godine, Odjel gradske uprave za komunalni sustav davatelja koncesije obavijestio je Povjerenstvo za praćenje izvršavanja Odluke i Ugovora o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci, o svim uočenim postupanjima koncesionara koja su bila protivna Ugovoru tijekom 2014. godine. Dana 1. listopada 2014. godine održan je sastanak navedenog Povjerenstva, koncesionara i predstavnika davatelja koncesije. Ujedno, davatelj koncesije je dopisom od 18. rujna 2014. godine, od koncesionara zatražio podatak o investicijskim ulaganjima, budući da je člankom 5. Ugovora utvrđena obveza koncesionara da izvrši investicijska ulaganja u 2013. i 2014. godini u rokovima koji su predviđeni u Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od strane koncesionara, a koja čini sastavni dio ponudbene dokumentacije koncesionara. Studijom gospodarske opravdanosti utvrđeno je investiranje u osnovna sredstva i opremu u iznosu od 1.165.500,00 kn, a dinamika investiranja utvrđena je na način da se u prvoj godini investira 50%, u drugoj godini 20%, a u trećoj, četvrtoj i petoj godini koncesije po 10% od tog iznosa.

Nakon što je koncesionar dostavio traženu dokumentaciju dana 22. listopada 2014. godine, Povjerenstvo za praćenje izvršavanja Odluke i Ugovora o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci, izvršilo je analizu dostavljene dokumentacije i utvrdilo da koncesionar nije sukladno ugovornoj obvezi vjerodostojno dokumentirao te sukladno ugovorenoj dinamici izvršio investicijska ulaganja u rokovima koji su predviđeni u Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od strane koncesionara.

Slijedom svega navedenog, a zbog neizvršavanja investicijskih ulaganja sukladno članku 5. stavku 2. Ugovora te nepoštivanja ugovorne obveze iz članka 8. stavka 2. podstavka 11. Ugovora, stekli su se zakonski i ugovorni razlozi za oduzimanje koncesije, pa je donesena Odluka kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

            Protiv ove Odluke koncesionar može izjaviti žalbu u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

            Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom ili usmeno na zapisnik.

 

KLASA: 021-05/14-01/115

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 30. listopada 2014.