GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 3. studenoga 2014.

Godina I. - broj 13.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine“ broj 87/08 i 136 /12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici.30. listopada 2014.godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama

Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću “Rijeka”

 

 

Članak 1.

 

            U Odluci o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću “Rijeka” (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 27/13), u članku 1. iza riječi: “Pehlin” dodaju se riječi: “te za opremanje podcentara predškolskog odgoja i informatizaciju (oprema i programi) Dječjeg vrtića Rijeka”.

 

           U tabeli riječi: “3 godine i 3 mjeseca (39 mjeseci)” zamjenjuju se riječima: “2 godine i 6 mjeseci (30 mjeseci)”, riječi: “12 mjeseci” zamjenjuju se riječima: “19 mjeseci”, a riječi: “u 12 mjesečnih tranši” zamjenjuju se riječima: “u 18 mjesečnih tranši”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/14-01/112

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 30. listopada 2014.

 

  

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.