GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 3. studenoga 2014.

Godina I. - broj 13.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke je, dana 16. listopada 2014. godine, donio sljedeću

 

ODLUKU

o davanju suglasnosti za zaduženje

KD Čistoća d.o.o. Rijeka kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.

 

 

Članak 1.

 

            Daje se suglasnost za zaduženje KD Čistoća d.o.o. Rijeka putem dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 7.500.000,00 kn s valutnom klauzulom u EUR, kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d za financiranje komunalne opreme i vozila, pod sljedećim uvjetima:

 

 

Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR i sa fiksnom kamatnom stopom
Iznos kredita: 7.500.000,00 kn
Korištenje kredita: u tranšama, zaključno s danom 30. lipnjem 2015. godine
Rok otplate: 6 godina, uključujući poček

Poček:

 

1 godina, nakon iskorištenja kredita

Plaćanje glavnice

 

kvartalno u ratama (zadnji dan u mjesecu) – ukupno 20 rata

Plaćanje kamata:

 

Kvartalno (zadnji dan u mjesecu) – za vrijeme korištenja, počeka i povrata kredita

Obračun kamata:

 

Obračun kamata vrši se proporcionalnom metodom na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini

Nominalna kamatna stopa

 

(godišnja, nepromjenjiva): 2,90%

Ukupni iznos kamata (kn):

 

855.530,22

Naknada za rezervaciju sredstava (kn):

 

7.756,85 (0,25% godišnje)

Naknada za odobrenje kredita (kn):

 

45.000,00 (0,60% jednokratno)

Ukupan iznos kredita sa kamatama i naknadama (kn):

 

8.408,287,07

Instrumenti osiguranja kredita:

 

5 (pet) bjanko mjenica KD Čistoća d.o.o. Rijeka s mjeničnim očitovanjem i Izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (obična zadužnica)

 

 

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/14-04/96-37

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 16. listopada 2014.

 

 

 

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.