GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 3. studenoga 2014.

Godina I. - broj 13.Na temelju članka 32. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke, donio je 28. listopada 2014. godine, slijedeću

 

DOPUNU

Cjenika građevinskog zemljišta

 

 

I.

 

U Cjeniku građevinskog zemljišta (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/10), iza točke II. dodaje se nova točka IIa. koja glasi :

 

„IIa.

Izuzetno od točke I. i II. ovoga Cjenika, prodajna cijena zemljišta iz članka 13. stavka 1. točke b. Odluke, a koje se nalazi izvan zemljišta nužnog za redovnu uporabu postojeće stambene zgrade u kojoj su stanovi otkupljeni temeljem zakona kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo te zemljišta na kojem je u katastarskom operatu kao posjednik upisan vlasnik postojeće građevine ili njegov pravni prednik i da se u faktičnom mirnom posjedu vlasnik građevine osobno ili putem pravnog prednika nalazi više od 20 godine, utvrđuje se kako slijedi:

 

Zona 

Stambena namjena

 

1 – 3 stana

 

Stambena namjena

 

4 – 8 stanova

 

Stambena namjena

 

9 i više stanova

 

A  

 

515,00

 

630,00

 

740,00

 

I.  

 

415,00

 

515,00

 

595,00

 

II.  

 

325,00

 

415,00

 

470,00

 

III.  

 

265,00

 

325,00

 

380,00

 

IV.  

 

215,00

 

265,00

 

305,00

 

 

 

II.

 

Ova dopuna Cjenika primjenjuje se i na postupke u kojima do dana njegova stupanja na snagu nije donesena odluka o prodaji u smislu članka 15. odnosno odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja u smislu članka 16. Odluke.

 

III.

 

Ova dopuna Cjenika stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/14-04/99-38

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 28. listopada 2014.

 

 

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.