GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 30. rujna 2014.

Godina I. – broj 12.Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. lipnja 2015. godine donijelo je

 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU

 

 

 

I. OPĆI DIO

Proračun Grad Rijeke za 2014. godinu ostvaren je, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu