GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 30. rujna 2014.

Godina I. – broj 12.            Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2014. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu

Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o.

 

 

Članak 1.

 

            Grad Rijeka steći će poslovni udjel u trgovačkom društvu Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o., nominalne vrijednosti od 700.000,00 kuna od Primorsko-goranske županije, bez naknade.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o stjecanju poslovnog udjela sa Primorsko-goranskom županijom.

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/105

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 25. 9. 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.