GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 30. rujna 2014.

Godina I. – broj 12.Na temelju članka 109. stavka 6. i 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2014. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o stavljanju izvan snage

Odluke o Detaljnom planu uređenja radno-servisne zone na Rujevici

 

Članak 32.1.

 

               Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o Detaljnom planu uređenja radno-servisne zone na Rujevici (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 27/03).

 

Članak 2.

 

               Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/102

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 25. rujna 2014.

 

 

 GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.