GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 30. rujna 2014.

Godina I. – broj 12.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst i 54/13), članka 27. Statuta Osnovne škole “Brajda”, članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora
Osnovne škole “Brajda”

 

I.


Razrješuje se Anna Novak dužnosti članice Školskog odbora Osnovne škole “Brajda”.

 

II.

Za članicu Školskog odbora Osnovne škole “Brajda” imenuje se Melita Latović, kao predstavnik osnivača, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/110
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 25. rujna 2014.

  

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.