GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 30. rujna 2014.

Godina I. – broj 12.Na temelju članka 55. stavka 3. i 4. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 32. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2014. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U
o osnivanju Radne grupe za utvrđivanje činjenica o poštivanju koncesijskog ugovora na plaži Ploče

 

I.

Osniva se Radna grupa za utvrđivanje činjenica o poštivanju koncesijskog ugovora na plaži Ploče (dalje u tekstu: Radna grupa).

 

II.

Radna grupa ima šest članova koje imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke (dalje u tekstu: Gradsko vijeće).
U Radnu grupu imenuju se:
–       na prijedlog članova Gradskog vijeća pripadnika vladajuće koalicije političkih stranaka u Gradskom vijeću:
        dr.sc. Aleksandar Bulog,
        Dorotea Pešić-Bukovac i
        Davor Zubović
– na prijedlog članova Gradskog vijeća pripadnika oporbenih političkih stranaka u Gradskom vijeću:
        dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance,
        Nikolina Milčić i
        Ana Trošelj.

Članovi Radne grupe iz reda svojih članova biraju predsjednika Radne grupe i njegovog zamjenika.

 

 

III.

Zadatak Radne grupe je da u roku od 30 dana prikupi sve relevantne činjenice i dokumentaciju te pripremi odgovarajuće izvješće i zaključke za narednu sjednicu Gradskog vijeća.

 

IV.

Radna grupa povremeno je radno tijelo Gradskog vijeća i prestaje s radom nakon što Gradskom vijeću podnese izvješće i prijedlog zaključaka iz točke III. ove Odluke.

 

 

V.

Radna grupa radi na sjednicama koje saziva predsjednik Radne grupe.
Radna grupa donosi odluke većinom glasova svih članova Radne grupe.
O svakoj održanoj sjednici vodi se zapisnik.
Zapisnik potpisuju nazočni članovi Radne grupe.

 

VI.

Administrativno tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Ured Grada.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/110
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 25. rujna 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.