GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 30. rujna 2014.

Godina I. – broj 12.Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2014. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

U Odluci o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/13), u članku 2. stavku 1. podstavku 2. umjesto zareza stavlja se točka.

               Podstavak 3. briše se.

 

Članak 2.

 

U članku 4. stavak 4. briše se.

 

Članak 3.

 

U PRILOGU 1., koji čini sastavni dio Odluke, točka 3. briše se.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/103

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 25. rujna 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.