GRADONAČELNIK / Utorak, 30. rujna 2014.

Godina I. – broj 12.Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine” broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13) i članka 58. stavka 1. podstavka 2. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 1/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 30. rujna 2014. godine, donio je

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama

Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova

po programu društveno poticane stanogradnje

 

Članak 1.

 

U Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 1/14), u članku 4. stavak 5. mijenja se i glasi:

               “Članom obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatra se:

–         bračni drug te osoba koja s njim stanuje: potomak, pastorak i posvojenik, roditelj ili posvojitelj pod uvjetom da ga je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati,

–         osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom,

–         životni partner koji s njim stanuje ako je životno partnerstvo sklopljeno pred nadležnim tijelom,

–         životni partner koji s njim stanuje ako životno partnerstvo nije sklopljeno pred nadležnim tijelom (neformalno životno partnerstvo), ako životna zajednica traje najmanje 3 godine i od početka udovoljava pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva.”

Iza stavka 8. dodaju se novi stavci 9. i 10. koji glase:

“Postojanje životnog partnerstva dokazuje se izvatkom iz registra životnog partnerstva ili iz matice vjenčanih ili drugom odgovarajućom javnom ispravom ne starijom od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Postojanje neformalnog životnog partnerstva dokazuje se vlastoručno pisanom izjavom o postojanju neformalnog životnog partnerstva, danom pod kaznenom odgovornošću, potpisanom od strane podnositelja zahtjeva, životnog partnera i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.”

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 11.

 

Članak 2.

 

               U članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, odobravanje zahtjeva za kupnju stana obavlja se i na temelju Dopunske liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista) utvrđene u suglasju s ovom Odlukom, na temelju interesa potencijalnih kupaca iskazanog nakon formiranja Liste prvenstva.”

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

“Lista prvenstva i Dopunska lista utvrđuju se na temelju provedenog Javnog poziva.”

 

Članak 3.

 

Iza članka 31. dodaje se novi članak 31a. koji glasi:

 

“Članak 31a.

Na uvjete i mjerila te na postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova po Dopunskoj listi iz članka 5. stavka 2. ove Odluke, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke koje se odnose na Listu prvenstva.

 

Prijava podnositelja zahtjeva za uvrštenje na Dopunsku listu, koji se već nalazi na Listi prvenstva, odbacit će se kao nedopuštena.

Postupak odobravanja zahtjeva za kupnju stana po Dopunskoj listi ne može se provesti prije nego se svi raspoloživi stanovi ponude svim podnositeljima zahtjeva s Liste prvenstva.

Dopunska lista traje do isteka Liste prvenstva.”

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/14-04/91-36

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 30. rujna 2014.

 

  

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.