GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 30. rujna 2014.

Godina I. – broj 12.Na temelju članka 5. stavka 1. i 3. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2014. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o imenovanju dijela članova Kulturnog vijeća

za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke

 

 

I.

 

Za članove Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke imenuju se:

–        Viktorija Bauer,

–        Niko Cvjetković.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/104

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 25. rujna 2014.

 

  

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.