GRADONAČELNIK / Utorak, 30. rujna 2014.

Godina I. – broj 12.Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 10. i 11. Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 6/98, 24/98 i 29/09) Gradonačelnik Grada Rijeke, 23. rujna 2013. godine, donio je

 

 

ODLUKU

o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Jednostavnom trgovačkom društvu s ograničenom odgovornošću DAR 19, Hreljin, Meja gaj 179, odobrava se uporaba grba Grada Rijeke u izradi suvenira – podmetača za čaše s motivima grada Rijeke.

 

Članak 2.

 

Uporaba grba Grada Rijeke, u smislu članka 1. ove Odluke, odobrava se na neograničeno vrijeme, bez naknade.

Društvo iz članka 1. ove Odluke smije uporabiti grb Grada Rijeke isključivo u svrhu utvrđenu ovom Odlukom.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/14-04/85-35

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 23. rujna 2014.

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

 mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.