GRADONAČELNIK / Utorak, 26. kolovoza 2014.

Godina I. - broj 11.Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke 25. srpnja 2014. godine donio je sljedeće 

R J E Š E NJ E

o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove

vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke

 

Članak 1.

 

            U stalni sastav Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) imenuju se:

 

  1. Marijan Vundać, dipl. iur., za predsjednika,
  2. Denize Pangos, dipl.iur., za potpredsjednicu,
  3. Federika Nikolić, prof., za članicu,
  4. Vinko Randić, dipl.iur., za člana,
  5. Dragica Fadljević, dipl.oec., za članicu,
  6. Maja Homolka, dipl. iur., za članicu.

 

Članak 2.

 

Izborno povjerenstvo:

–       izravno brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove vijeća,

–       obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

–       ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,

–       na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih
kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,

–       određuje biračka mjesta za izbore za članove vijeća,

–       imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,

–       nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,

–       nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća,

–       prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

–       objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

–       obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća.

 

Članak 3.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/14-04/77-32

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 25. srpnja 2014.

 

 

                                                                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                                                           mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.