GRADONAČELNIK / Utorak, 26. kolovoza 2014.

Godina I. - broj 11.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke dana 26. kolovoza 2014. godine, donio je

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika za provedbu

Programa „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci“

Članak 1.

 

U Pravilniku za provedbu Programa „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci“ (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/14), u članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Prihvatljivi trošak mjere EnU je onaj nastao nakon objave Javnog poziva za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Narodnim Novinama broj 38 od 26. ožujka 2014. i provedenog utvrđivanja točnosti prijavljenih početnih/zatečenih stanja obiteljskih kuća terenskim pregledom prije ocjenjivanja zahtjeva fizičkih osoba. U nastavku se navode komponente sustava mjera EnU koje se smatraju prihvatljivim troškom dok se sav ostali materijal, oprema ili usluga radova koji nije naveden u nastavku, a eventualno se može pojaviti u tijeku provedbe mjera EnU, smatra neprihvatljivim troškom te ga investitor snosi u 100% iznosu.”

U stavku 4. mijenjaju se točke a) i i b) i glase:

a) Zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije

Pod zamjenom postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije podrazumijevaju se sljedeće komponente:

 • Uklanjanje stare stolarije
 • Dobava i ugradnja nove stolarije
 • Zidarski/ličilački popravci
 • Unutarnje i vanjske klupčice
 • Zaštita od sunca

 

Stručna sposobnost:

Izvođač mora imati suglasnost u skladu s ponuđenim iznosom ili da svojom suglasnosti

pokriva sve pojedine i/ili manje složene radove iz predmetnog natječaja.

Ako se radi o radovima iz članka 38. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 152/08, 49/11, 25/13), sukladno navedenom članku izvođaču nije potrebna suglasnost za građenje odnosno izvođenje navedenih radova (u daljnjem tekstu: Izvođač radova).

Tehnička sukladnost:

Svi dijelovi vanjske stolarije (staklo, okvir, ispuna i dr.) moraju imati važeću Izjavu o svojstvima ili Izjavu o sukladnosti sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (“Narodne novine” broj 76/13, 30/14) koju osigurava proizvođač.

Izvođač radova dužan je izdati Izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove na  rok od minimalno dvije godine.

Minimalni tehnički uvjeti:

Provedbom mjere EnU potrebno je postići jednak ili manji koeficijent prolaza topline pojedinih dijelova vanjske stolarije kako slijedi:

 • U ≤1,6 W/m2K za komplet i U ≤1,1 W/m2K za staklo za Θe,mj,min>3 ⁰C;

Koeficijenti prolaza topline pojedinih dijelova vanjske stolarije bit će definirani Ugovorom.

b)    Povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće

Pod povećanjem toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće podrazumijevaju se sljedeće komponente:

Radovi na krovu – grupe prihvatljivih radova

 • Krovni pokrov-crijep, šindra, ravni krov, zeleni krov
 • Toplinska izolacija
 • Hidroizolacija
 • Oblaganje podgleda – gips karton ploče, drvo
 • Limarski radovi – opšavi, oluci

 

Toplinska izolacija vanjskih zidova – grupe prihvatljivih radova

 • Etics fasadni sustav – komplet (toplinska izolacija, mrežica, glet masa, žbuka, boja)
 • Ventilirana fasada – komplet
 • Fasadni paneli – komplet
 • Termo žbuka-ukoliko se postižu Fondu prihvatljive vrijednosti koef. prolaska topline „U“
 • Unutarnje oblaganje zidova- gips karton ploče, drvo, žbuka

 

Podovi prema tlu – grupe prihvatljivih radova

 • Estrih
 • Toplinska izolacija
 • Hidroizolacija

 

Ukopani dijelovi ovojnice – grupe prihvatljivih radova

 • Hidroizolacija
 • Toplinska zaštita
 • Unutarnje oblaganje zidova – gips karton ploče, drvo, žbuka

 

Pod prema vanjskom prostoru – grupe prihvatljivih radova

 • Estrih
 • Etics fasadni sustav-komplet (toplinska izolacija, mrežica, glet masa, žbuka, boja)
 • Fasadni sustav – komplet
 • Termo žbuka-ukoliko se postižu Fondu prihvatljive vrijednosti koef. prolaska topline „U“

 

Pod prema negrijanom podrumu – grupe prihvatljivih radova

 • Estrih
 • Toplinska izolacija

 

Strop prema negrijanom tavanu – grupe prihvatljivih radova

 • Toplinska izolacija
 • Oblaganje podgleda – gips karton ploče, drvo

Stručna sposobnost:

Izvođač radova mora imati suglasnost u skladu s ponuđenim iznosom ili da svojom suglasnosti pokriva sve pojedine i/ili manje složene radove iz predmetnog natječaja. Ako se radi o radovima iz članka 38. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, sukladno navedenom članku izvođaču nije potrebna suglasnost za građenje odnosno izvođenje navedenih radova

Tehnička sukladnost:

Svi dijelovi povezanog ETICS sustava moraju imati važeću Izjavu o svojstvima ili Izjavu o sukladnosti sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (“Narodne novine” broj  76/13, 30/14) koju osigurava proizvođač.

Izvođač radova dužan je izdati izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove na  rok od minimalno dvije godine.

Minimalni tehnički uvjeti:

Provedbom mjere EnU potrebno je postići minimalno ukupni koeficijent prolaza topline:

 • U ≤0,25 W/m2K za Θe,mj,min>3 ⁰C za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 ⁰C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži),
 • U ≤0,40 W/m2K za Θe,mj,min>3 ⁰C za vanjski zid grijanog prostora,
 • U ≤0,45 W/m2K za Θe,mj,min>3 ⁰C za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora.

Točna debljina toplinske izolacije koju je potrebno ugraditi na vanjski zid bit će definirana Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti.”

 

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Podnositelj prijave mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

a)    da ima prebivalište na adresi obiteljske kuće na kojoj se planiraju mjere EnU,

b)    da se obiteljska kuća na kojoj se planiraju mjere EnU nalazi na području Provoditelja natječaja,

c)    da posjeduje dokaz da je obiteljska kuća u njegovom vlasništvu ili u vlasništvu/suvlasništvu člana/članova njegove uže obitelji,

d)    da posjeduje dokaz da je obiteljska kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj  153/13)

e)    prihvatiti uvjete Natječaja.

f)     obvezuje se da će savjesno i cjelovito popuniti Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera EnU sa točnim podacima;

g)    obvezuje se da će ugraditi mjeru EnU tek nakon dana objave Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja, a sve prema naputcima iz Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti kojeg će potpisati s Provoditeljem natječaja.”

Članak 3.

U članku 12. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

“Zaključak se donosi u roku od 45 dana od dana zatvaranja natječaja.”

Dosadašnji stavci 3. do 5. postaju stavci 4. do 6.

 

Članak 4.

 

U članku 14. stavku 4. točka 3. mijenja se i glasi:

“3. presliku ovjerene Pisane izjave izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja kućanstva koji, sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (“Narodne novine” broj 108/04), mora sadržavati:

▪     naziv i adresu kućanstva;

▪     izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju mjera toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, energetski učinkovite vanjske stolarije, sustava grijanja ili sustava prozračivanja u odnosu na tehničke upute za njihovu ugradnju s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje građevine te ugrađene građevne proizvode;

▪     specificiranu vrstu i debljinu kao i ukupnu površinu ugrađene toplinske izolacije ukoliko se provela mjera EnU ovojnice, odnosno vrstu ostakljenja i prozorskog okvira za vanjsku stolariju sa pripadajućim koeficijentima prolaska topline ukoliko se provela mjera EnU za vanjsku stolariju i tehničku specifikaciju sustava grijanja i prozračivanja;

▪     fotodokumentaciju u fazi izvođenja radova pri provedbu mjere EnU (minimalno 3 slike formata 15 x 10 cm na različitim lokacijama pročelja, u slučaju ugradnje sustava grijanja i prozračivanja slike ugrađene opreme);

▪     popis dokaza o sukladnosti ugrađene opreme, isprava o sukladnosti ili svojstvima.”

 

 

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/14-04/79-32

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 26. kolovoza 2014.

 

                                                                                                                      GRADONAČELNIK

                                                                                                                     mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.