GRADONAČELNIK / Utorak, 26. kolovoza 2014.

Godina I. - broj 11.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 15 Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača i članka 58. stavka 1. podstavka 11. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 7/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 4/14) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 23.srpnja 2014. godine slijedeću 

O D L U K U

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća

Psihijatrijske bolnice Lopača 

 

Za članove Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Lopača imenuju se:

– Milan IVANIŠ, za predsjednika

– Rajko MIŠKULIN, za člana

– Karla MUŠKOVIĆ, za članicu

 

II

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 023-01/14-04/75

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 23. srpnja 2014.

 

 

 

GRADONAČELNIK

                   mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.