GRADONAČELNIK / Utorak, 26. kolovoza 2014.

Godina I. - broj 11.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke je dana 21. srpnja 2014. godine donio sljedeću.

ODLUKU

o davanju suglasnosti za zaduženje KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

kod Privredne banke Zagreb d.d.

 

Članak 1.

                      Daje se suglasnost za zaduženje KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka putem dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 4.000.000,00 kn, kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje projekta UGRADNJA 52 KLIMA UREĐAJA NA POSTOJEĆE AUTOBUSE, pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR
Iznos kredita: 4.000.000,00 kn
Dinamika korištenja kredita: 6 mjeseci od datuma sklapanja ugovora o kreditu
Tromjesečni EURIBOR na dan 05.05.2014. god. 0,336%
Marža na kamatnu stopu 5,05%
Nominalna kamatna stopa: 5,386% promjenjiva – tromjesečni EURIBOR, promjenjiv + 5,05 fiksno, godišnje
Efektivna kamatna stopa: 5,44%
Metoda obračuna kamate: proporcionalna
Rok povrata kredita 10 godina, nakon roka za povlačenje kredita
Dinamika otplate glavnice i kamate: glavnica i kamata se otplaćuje u 120 jednakih mjesečnih rata, na zadnji dan svakog mjeseca
Dospijeće prve rate: 31.1.2015.
Naknada za odobrenje kredita 0,45% jednokratno na odobreni iznos kredita
Valutna klauzula u EUR, svi obračuni obavljaju se prema srednjem tečaju HNB
Ukupna cijena kredita: 4.979.444,75 kn
Instrumenti osiguranja kredita: mjenice i zadužnice KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 023-01/14-04/74-32

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 21. srpnja 2014.

 

 

                                                                                                                            GRADONAČELNIK

                                                                                                                           mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r