GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i  članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu

i projekcije za 2015. i 2016. godinu

                                     Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 021-05/14-01/96
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 17. srpnja 2014.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (PDF)