GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 14. srpnja 2014.

Godina I. – broj 9.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke 14. srpnja 2014. godine, donio je

 

Pravilnik
za provedbu Programa
„Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci“

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak provedbe javnog natječaja kojim će Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Provoditelj natječaja) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) nepovratnim novčanim sredstvima sufinancirati provedbu Programa „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci“ (u daljnjem tekstu: Projekt EnU).

 

Članak 2.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: sufinanciranje) Provoditelja natječaja i Fonda može ostvariti punoljetna fizička osoba na obiteljskoj kući na području Provoditelja natječaja ako je ista u njegovom vlasništvu ili u vlasništvu/suvlasništvu člana/članova njene uže obitelji (u daljnjem tekstu: Podnositelj prijave).
Obiteljska kuća (u daljnjem tekstu: kućanstvo) u smislu ovoga Pravilnika je stambena kuća koja:

        ima najmanje 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;

        ima najviše dvije stambene jedinice;

        izgrađena na zasebnoj čestici ;

        građevinske bruto površine do 400 m2.

 

Članak 3.

Sredstvima Provoditelja natječaja i Fonda sufinancirat će se provedba mjera za povećanje energetske učinkovitosti (u daljnjem tekstu: mjere EnU) u kućanstvima na području Provoditelja natječaja, navedenih kako slijedi:

a)     zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije

b)     povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće

c)     povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih   kotlova

d)     povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora).

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje sufinanciranja Provoditelja natječaja i Fonda za jednu, više ili sve od navedenih mjera EnU.
Provoditelj natječaja i Fond sufinancirat će samo prihvatljive troškove mjera EnU koji su definirani ovim Pravilnikom, a koji nastaju nakon dana objave Natječaja, time da je Provoditelj natječaja dužan provjeriti točnost prijavljenog početnog/zatečenog stanja obiteljske kuće terenskim pregledom te da mjera EnU mora biti izvedena nakon provedenog terenskog pregleda točnosti prijavljenog početnog stanja obiteljske kuće.
Da bi se troškovi mjera EnU smatrali prihvatljivim troškom potrebno je osigurati i dokazati tehničku i stručnu sukladnost za pojedine komponente mjera EnU te osigurati koeficijente prolaska topline za pojedine komponente mjera EnU sukladno sljedećim uputama:

  

a)     Zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije

Pod zamjenom postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije podrazumijevaju se sljedeće komponente:

        Uklanjanje stare stolarije

        Dobava i ugradnja nove stolarije

        Zidarski/ličilački popravci

        Unutarnje i vanjske klupčice

        Zaštita od sunca

Stručna sposobnost:
Izvođač radova mora posjedovati Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja za skupine „I 7“ za radove na ugradnji vanjske stolarije, ili jednu od skupina „A, B, C, D, E, F, G, H“ definirane prema Pravilniku o suglasnostima za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (“Narodne novine” broj 43/09) koji je donesen na temelju članka 46. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13), (u daljnjem tekstu: Izvođač radova).

Tehnička sukladnost:
Svi dijelovi vanjske stolarije (staklo, okvir, ispuna i dr.) moraju imati važeću Izjavu o svojstvima ili Izjavu o sukladnosti sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (“Narodne novine” broj 76/13, 30/14) koju osigurava proizvođač.
Izvođač radova dužan je izdati Izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove na rok od minimalno dvije godine.

Minimalni tehnički uvjeti:
Provedbom mjere EnU potrebno je postići jednak ili manji koeficijent prolaza topline pojedinih dijelova vanjske stolarije kako slijedi:

  •         U ≤1,6 W/m2K za komplet i U ≤1,1 W/m2K za staklo za Θe,mj,min>3 C;

Koeficijenti prolaza topline pojedinih dijelova vanjske stolarije biti će definirani Ugovorom.


b)
    
Povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće

Pod povećanjem toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće podrazumijevaju se sljedeće komponente:

Radovi na krovu – grupe prihvatljivih radova

        Krovni pokrov-crijep, šindra, ravni krov, zeleni krov

        Toplinska izolacija

        Hidroizolacija

        Oblaganje podgleda – gips karton ploče, drvo

        Limarski radovi – opšavi, oluci

Toplinska izolacija vanjskih zidova – grupe prihvatljivih radova

        Etics fasadni sustav – komplet (toplinska izolacija, mrežica, glet masa, žbuka, boja)

        Ventilirana fasada – komplet

        Fasadni paneli – komplet

        Termo žbuka-ukoliko se postižu Fondu prihvatljive vrijednosti koef. prolaska topline „U“

        Unutarnje oblaganje zidova- gips karton ploče, drvo, žbuka

 Podovi prema tlu – grupe prihvatljivih radova

        Estrih

        Toplinska izolacija

        Hidroizolacija

 Ukopani dijelovi ovojnice – grupe prihvatljivih radova

        Hidroizolacija

        Toplinska zaštita

        Unutarnje oblaganje zidova – gips karton ploče, drvo, žbuka

Pod prema vanjskom prostoru – grupe prihvatljivih radova

        Estrih

        Etics fasadni sustav-komplet (toplinska izolacija, mrežica, glet masa, žbuka, boja)

        Fasadni sustav – komplet

        Termo žbuka-ukoliko se postižu Fondu prihvatljive vrijednosti koef. prolaska topline „U“

Pod prema negrijanom podrumu – grupe prihvatljivih radova

        Estrih

        Toplinska izolacija

 Strop prema negrijanom tavanu – grupe prihvatljivih radova

        Toplinska izolacija

        Oblaganje podgleda – gips karton ploče, drvo

Stručna sposobnost:
Izvođač radova mora posjedovati Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja za skupine „I 5“ ili „I 4“ za radove na ugradnji toplinske izolacije vanjskih zidova ili jednu od skupina „A, B, C, D, E, F, G, H“ definirane prema Pravilniku o suglasnostima za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja koji je donesen na temelju članka 46. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu: Izvođač radova).

Tehnička sukladnost:
Svi dijelovi povezanog ETICS sustava moraju imati važeću Izjavu o svojstvima ili Izjavu o sukladnosti sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (“Narodne novine” broj 76/13, 30/14) koju osigurava proizvođač.
Izvođač radova dužan je izdati izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove na rok od minimalno dvije godine.    

Minimalni tehnički uvjeti:
Provedbom mjere EnU potrebno je postići minimalno ukupni koeficijent prolaza topline:

        U ≤0,25 W/m2K za Θe,mj,min>3 C za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži),

        U ≤0,40 W/m2K za Θe,mj,min>3 C za vanjski zid grijanog prostora,

        U ≤0,45 W/m2K za Θe,mj,min>3 C za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora.

Točna debljina toplinske izolacije koju je potrebno ugraditi na vanjski zid bit će definirana Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti.

 

c)     Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova

Pod povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova podrazumijevaju se sljedeće komponente:

        kondenzacijski kotao, oprema za automatsku regulaciju kotla, spremnici tople vode, pumpne grupe, ekspanziona posuda, ventili (zaporni, nepovratni i sigurnosni), razvod grijanja, ogrjevna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…);

Tehnička sukladnost:
Izvođač radova dužan je izdati izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove na rok od minimalno dvije godine.

 

d)     Povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora)

Pod povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora) podrazumijevaju se sljedeće komponente:

        Uređaj s povratom otpadne topline zraka, ostala oprema primarnog kruga [dizalica topline – A energetska klasa prema Eurovent Energy Efficiency Classification: zrak-zrak (COP≥3,6; EER≥3,2), zrak-voda (COP≥3,2; EER≥3,1), automatska regulacija, pribor za postavljanje], razvod kanala, usisni i strujni elementi, ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…)

Tehnička sukladnost:
Izvođač radova dužan je izdati izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove na rok od minimalno dvije godine.

Članak 4.

Fond i Provoditelj natječaja sufinancirani će Podnositeljima prijava 50% prihvatljivih troškova (uključujući PDV) nepovratnim novčanim sredstvima u obliku Vrijednosnog kupona u novčanim iznosima utvrđenim Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje Programa „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci“ (u daljnjem tekstu: Odluka).
Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se ukupna raspoloživa sredstva za sufinanciranje Programa u okviru provedbe Natječaja.
Odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

 Članak 5.

Podnositelj prijave mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

a)     da ima prebivalište na adresi obiteljske kuće na kojoj se planiraju mjere EnU,

b)     da se obiteljska kuća na kojoj se planiraju mjere EnU nalazi na području Provoditelja natječaja,

c)     da posjeduje dokaz da je obiteljska kuća u njegovom vlasništvu ili u vlasništvu/suvlasništvu člana/članova njegove uže obitelji,

d)     da posjeduje dokaz da je obiteljska kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13)

e)     prihvatiti uvjete Natječaja.

Ukoliko Podnositelj prijave ne udovoljava jednom ili više uvjeta navedenih u stavku 1. ovoga članka, njegova će se prijava isključiti iz daljnjeg postupka Natječaja.

 

Članak 6.

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću obveznu dokumentaciju:

– cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg potpisuje vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici, u izvorniku ovjeren kod javnog bilježnika;

– za podnositelja prijave: obostranu presliku osobne iskaznice ili izvornik uvjerenja o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

– za sve ostale osobe s prebivalištem na adresi predmetnog kućanstva: obostranu presliku osobne iskaznice ili izvornik uvjerenja o prebivalištu, ne stariji od 30 dana od dana objave Natječaja;

a)     izvornik vlasničkog lista (zemljišno-knjižni izvadak) za kućanstvo na koje se planira provedba mjera EnU, ne stariji od 30 dana od dana objave Natječaja;

b)     izjavu vlasnika ili svih suvlasnika predmetne obiteljske kuće da su suglasni sa provedbom prijavljenog Projekta i da će sve troškove realizacije Projekta prema Prijavnom obrascu u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje Projekta snositi samostalno iz vlastitih sredstava

c)     preslika dokaza da je zgrada postojeća u smislu Zakona o gradnji:

        pravomoćna dozvola za građenje obiteljske kuće (građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta ili rješenje o uvjetima građenja) s vidljivim datumom izdavanja pravomoćne dozvole za građenje ili

        uporabna dozvola ili rješenje o uporabi (uporabljivosti) ili

        potvrda da je obiteljska kuća izgrađena prije 15. veljače 1968. godine Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka ili

        rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade sukladno članku 8. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12 i 143/13) ili

        vlasnički list sa upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole

d)     projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača opreme/izvođača radova sa detaljnom specifikacijom (prema uvjetima Natječaja)

e)     za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Gradu Rijeci, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske;

U slučaju kada brojevi katastarske i zemljišno-knjižne čestice iz dokumentacije utvrđene u točkama d. i f. stavka 1. ovoga članka nisu identični, Podnositelj prijave kao dodatnu dokumentaciju mora dostaviti izvornik ili presliku uvjerenja Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka kojim se potvrđuje istovjetnost katastarskih i zemljišno- knjižnih čestica.
Dokumentacija se smatra cjelovitom ukoliko sadržava potrebnu osnovnu i dodatnu dokumentaciju iz stavka 1. i 2. ovoga članka.
Ukoliko Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka Natječaja, na što Podnositelj prijave nema pravo prigovora.

Članak 7.

Javni natječaj za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje Programa “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci“ raspisuje i objavljuje Provoditelj natječaja na svojoj službenoj internetskoj stranici, a obavijest o objavi javnog natječaja biti će objavljena i u jednoj od dnevnih tiskovina.

 Članak 8.

 Prijava na Natječaj dostavlja se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave, na adresu Provoditelja Natječaja, Titov trg 3, 51000 Rijeka, uz naznaku: „EnU obiteljskih kuća u gradu Rijeci – ne otvarati“.
Prijava se može dostaviti putem pošte preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno u uredovno vrijeme pisarnice Provoditelja natječaja Titov trg 3, Rijeka, šalter broj 1.
Rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave Natječaja.
Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.
Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.

 Članak 9.

Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava pristiglih na Natječaj Provoditelja natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Pri pregledu pristiglih prijava Povjerenstvo obvezno provjerava:

        pravovremenost pristigle prijave,

        zadovoljavanje uvjeta podnositelja prijave iz članka 5.ovoga Pravilnika,

        cjelovitost prijave / potrebne dokumentacije iz članka 6. ovoga Pravilnika,

        točnost podataka upisanih u Prijavni obrazac.
Povjerenstvo provjerava cjelovitost pristigle prijave/natječajne dokumentacije te točnost vrijednosti upisanih u Prijavni obrazac kroz terenski pregled prijavljenih kućanstava. Pregledom kućanstava Povjerenstvo utvrđuje usklađenost upisanih vrijednosti u Prijavnom obrascu sa zatečenim stanjem koje opisno i fotodokumentacijom evidentira u Zapisnik o provedenom pregledu obiteljske kuće.
Ukoliko prijava ne zadovoljava uvjete navedene u stavku 1. ovoga članka, ista se isključuje iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

 Članak 10.

Prijave koje nisu isključene sukladno uvjetima iz članka 9. ovoga Pravilnika ocijenit će Povjerenstvo.
Ukupan broj bodova koje pojedina prijava može ostvariti iznosi 220 bodova, prema sljedećim kriterijima:

  1.      Tehno-ekonomska opravdanost provedbe mjere EnU na prijavljenom kućanstvu (najveći ukupan broj bodova 55);

 

          Ukupna površina grijanog prostora

K= ————————————————–

                       Broj korisnika građevine

 

gdje je K faktor iskorištenja površine

 

K

 

Bodovi

 

K

 

Bodovi

 

K

 

Bodovi

 

K

 

Bodovi

 

<7

 

55

 

33

 

41

 

60

 

27,5

 

87

 

14

 

7

 

54

 

34

 

40,5

 

61

 

27

 

88

 

13,5

 

8

 

53,5

 

35

 

40

 

62

 

26,5

 

89

 

13

 

9

 

53

 

36

 

39,5

 

63

 

26

 

90

 

12,5

 

10

 

52,5

 

37

 

39

 

64

 

25,5

 

91

 

12

 

11

 

52

 

38

 

38,5

 

65

 

25

 

92

 

11,5

 

12

 

51,5

 

39

 

38

 

66

 

24,5

 

93

 

11

 

13

 

51

 

40

 

37,5

 

67

 

24

 

94

 

10,5

 

14

 

50,5

 

41

 

37

 

68

 

23,5

 

95

 

10

 

15

 

50

 

42

 

36,5

 

69

 

23

 

96

 

9,5

 

16

 

49,5

 

43

 

36

 

70

 

22,5

 

97

 

9

 

17

 

49

 

44

 

35,5

 

71

 

22

 

98

 

8,5

 

18

 

48,5

 

45

 

35

 

72

 

21,5

 

99

 

8

 

19

 

48

 

46

 

34,5

 

73

 

21

 

100

 

7,5

 

20

 

47,5

 

47

 

34

 

74

 

20,5

 

101

 

7

 

21

 

47

 

48

 

33,5

 

75

 

20

 

102

 

6,5

 

22

 

46,5

 

49

 

33

 

76

 

19,5

 

103

 

6

 

23

 

46

 

50

 

32,5

 

77

 

19

 

104

 

5,5

 

24

 

45,5

 

51

 

32

 

78

 

18,5

 

105

 

5

 

25

 

45

 

52

 

31,5

 

79

 

18

 

106

 

4,5

 

26

 

44,5

 

53

 

31

 

80

 

17,5

 

107

 

4

 

27

 

44

 

54

 

30,5

 

81

 

17

 

108

 

3,5

 

28

 

43,5

 

55

 

30

 

82

 

16,5

 

109

 

3

 

29

 

43

 

56

 

29,5

 

83

 

16

 

110

 

2,5

 

30

 

42,5

 

57

 

29

 

84

 

15,5

 

111

 

2

 

31

 

42

 

58

 

28,5

 

85

 

15

 

112

 

1,5

 

32

 

41,5

 

59

 

28

 

86

 

14,5

 

≥113

 

1

 

 

2. Zatečeno stanje sustava za grijanje prostora (najveći ukupan broj bodova 30);

– energent isključivo električna energija, elektrootporno grijanje (30 bodova)

– energent lož ulje (20 bodova)

– energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja (10 bodova)

– energent biomasa (drvna sječka, peleti, briketi, cjepanice ili ostali drvni ostatak), geotermalna dizalica topline ili drugi obnovljivi izvor energije (0 bodova)
Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Zatečeno stanje sustava za grijanje, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovati će se primarni izvor za grijanje u 3/5 iznosa i bodovi sekundarnog izvora u 2/5 iznosa.

 3. Zatečeno stanje sustava za prozračivanje prostora (najveći ukupan broj bodova 30);

– energent isključivo električna energija, elektrootporno grijanje (30 bodova)

– energent lož ulje (20 bodova)

– energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja (10 bodova)

– energent biomasa (drvna sječka, peleti, briketi, cjepanice ili ostali drvni ostatak), geotermalna dizalica topline ili drugi obnovljivi izvor energije (0 bodova)
Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Zatečeno stanje sustava za grijanje, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovati će se primarni izvor za grijanje u 3/5 iznosa i bodovi sekundarnog izvora u 2/5 iznosa.

 4. Zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova građevine – zadovoljavajuća toplinska zaštita, opće stanje fasade, stolarije i dr. (najveći ukupan broj bodova 30) i tip konstrukcije vanjskog zida( ukupan broj bodova dobije se zbrajanje bodova prema debljini toplinske izolacije i tipu konstrukcije većeg dijela vanjskog zida);

 a)     Prijava za sufinanciranje Toplinske zaštite vanjske ovojnice

a1. Vanjski zid

Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite vanjskog zida (toplinska žbuka, stiropor ili kamena vuna) :

        0 cm (15 bodova)

        toplinska žbuka 1-3 cm (10 bodova)

        4-5 cm (7 bodova)

        6-9 cm (5 bodova)

        10-14 cm (3 boda)

        15 cm ili više (0 bodova)

 Tip konstrukcije vanjskog zida:

        Armirano betonski zid (15 bodova)

        Lakobetonski blokovi (12 bodova)

        Puna opeka (10 bodova)

        Blok (šuplja) opeka (7 bodova)

        Kamen, drvo (5 bodova)

        Porobeton ili termoblok, zid s termožbukom (3 boda)

 a2. Krov ili strop:

Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite krova, poda ili stropa (stiropor ili kamena vuna) :

        0 cm (30 bodova)

        1-3 cm (25 bodova)

        4-5 cm (15 bodova)

        6-9 cm (10 bodova)

        10-14 cm (5 boda)

        15 cm ili više (0 bodova)

a3) Pod

Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite krova, poda ili stropa (stiropor ili kamena vuna) :

        0 cm (15 bodova)

        1-3 cm (10 bodova)

        4-5 cm (5 bodova)

        6-9 cm (2 bodova)

        10-14 cm (0 boda)

Ukoliko se u prijavnom obrascu ne navede odgovor za kriterij Toplinske zaštite vanjske ovojnice i tip konstrukcije neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij

 b) Prijava za sufinanciranje Energetski učinkovite vanjske stolarije (prozora i vrata)

Tehničke karakteristike vanjske stolarije:

        jednostruko staklo (30 bodova)

        dvostruko obično staklo (20 boda)

        dvostruko izo staklo (15 bodova)

        dvostruko izo staklo s low-e premazom (10 bodova)

        trostruko izo staklo (5 bodova)

        trostruko izo staklo s low-e premazom (0 bodova)

Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Tehničke karakteristike vanjske stolarije, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovat će se  s obzirom na udio pojedine vrstu u ukupnom broju vanjske stolarije.
Ukoliko se u prijavnom obrascu ne navede odgovor za kriterij Tehničke karakteristike vanjske stolarije neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.
Ukoliko dvije ili više prijava budu bodovane jednakim brojem bodova prednost pri odabiru imati će one prijave sa ranijim datumom, odnosno vremenom slanja prijave.

 Članak 11.

U tijeku pregleda i ocjene pristiglih prijava Povjerenstvo izrađuje Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava.
Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava sadrži:

        informacije o Natječaju (predmet, mjesto i datum objave),

        analitički prikaz otvaranja pristiglih prijava,

        analitički prikaz pregleda cjelovitosti prijave/pristigle dokumentacije sukladno članku 6. ovoga Pravilnika,

        podatke o provedenom kontrolnom terenskom pregledu obiteljskih kuća (kućanstava) Podnositelja prijave s prikazom zatečenog stanja (Zapisnik o provedenom pregledu obiteljske kuće),

        podatke o isključenim/valjanim prijavama sukladno članku 9. ovoga Pravilnika,

        analitički prikaz bodovanja sukladno članku 10. ovoga Pravilnika;

        prijedlog Neslužbene bodovne liste podnositelja prijava (u daljnjem tekstu: Neslužbena bodovna lista) sa brojem bodova i rangom svih valjanih prijava.
Povjerenstvo na osnovu Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju prijava donosi Neslužbenu bodovnu listu sa cjelovitim prijavama poredanim po broju ostvarenih bodova u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika te s popisom isključenih prijava sukladno članku 6. stavku 4. ovoga Pravilnika, najkasnije u roku 45 dana od konačnog roka za dostavu prijava na Natječaj. Neslužbena bodovna lista objavljuje se na internetskim stranicama Provoditelja natječaja (www.rijeka.hr) te se dostavlja na adresu svim Podnositeljima prijava.

Članak 12.

 Podnositelji prijava imaju pravo prigovora na Neslužbenu bodovnu listu koji moraju dostaviti Provoditelju natječaja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave, u roku od pet dana od dana zaprimanja Neslužbene bodovne liste, isključivo kao preporučenu pošiljku s povratnicom na adresu određenu člankom 20. ovoga Pravilnika, s naznakom: „EnU obiteljskih kuća u gradu Rijeci prigovor na neslužbenu bodovnu listu“, ili osobno, u uredovno radno vrijeme pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter broj 1.
Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor izrađuje Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijave na temelju kojeg Gradonačelnik donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja (u daljnjem tekstu: Zaključak), koji će se objaviti na internetskim stranicama Grada i poslati na adresu svim podnositeljima prijava u roku 7 dana od dana donošenja istog.
Podnositelj prijave dužan je najkasnije u roku od 60 dana od zaprimanja Zaključka dostaviti Provoditelju natječaja projektnu dokumentaciju na način da je za rekonstrukciju postojeće zgrade potreban projekt minimalno na razini glavnog projekta, kojim se daje tehničko rješenje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, a sadrži i detaljan opis i tehničke karakteristike postojećeg stanja zgrade odnosno postojećeg građevnog dijela zgrade obuhvaćenog rekonstrukcijom u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu prije predviđenog građevinskog zahvata – prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (“Narodne novine” broj 110/08, 89/09, 79/13 i 90/13).
Projektna dokumentacija dostavlja se putem pošte ili osobno u Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom na adresu Titov trg 3/IV kat – soba 416, 51000 Rijeka, uz naznaku: „EnU obiteljskih kuća u gradu Rijeci – Projektna dokumentacija“.
U roku od 15 dana od dana dostave dokumentacije navedene u stavku 1. ovoga članka, između Provoditelja natječaja i odabranog Podnositelja prijave sklapa se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti (u daljnjem tekstu: Ugovor), kojim se reguliraju njihova međusobna prava i obveze.

Članak 13.

Financijskim sredstvima Fonda i Provoditelja natječaja sufinancirati će se mjere povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Provoditelja natječaja sukladno Odluci.
Ukupan broj Korisnika sufinanciranja može se povećati sukladno Odluci te raspoloživim financijskim sredstvima. Sufinancirat će se oni Podnositelji prijava koji ostvare veći broj bodova, a sve sukladno Zaključku.

 Članak 14.

Sufinanciranje se realizira putem Vrijednosnog kupona kao instrumenta plaćanja opreme i radova za mjere EnU na kojem je naveden rok za korištenje istog, postotak i ukupan iznos novčanih sredstava koje sufinanciraju Provoditelj natječaja i Fond.
Korisnik sufinanciranja po završetku provedbe mjera EnU i energetskog certificiranja u kućanstvu predaje Izvođaču radova i ovlaštenom energetskom certifikatoru Vrijednosni kupon čime se omogućuje isplata prihvatljivih (opravdanih) sredstava koje sufinanciraju Provoditelj natječaja i Fond, sukladno članku 4. ovoga Pravilnika i Odluci.
Korisnik sufinanciranja plaća izvođaču radova preostali dio prihvatljivih sredstava kao i dio neprihvatljivih sredstava naznačenih na računu, po isporučenoj usluzi dobave, dopreme i ugradnje mjera EnU.
Izvođač radova i energetski certifikator, nakon realizacije usluge dobave, dopreme i ugradnje mjera EnU i izrade energetskog ceritifikata, Provoditelju natječaja dostavlja Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja koji mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
1. izvornik ili ovjerenu presliku ispostavljenog računa za opremu i ugradnju mjere EnU koji mora sadržavati:

        detaljnu i cjelovitu specifikaciju ugrađenog materijala, opreme i radova na način da su navedene:

o   stavke prihvatljivih troškova sukladno članku 3. ovoga Pravilnika;

o   sav ostali materijal, oprema i radovi koji nisu sastavni dio prihvatljivih troškova;

o   jasno naznačenim iznosima sufinanciranja Provoditelja natječaja (u postotnom i apsolutnom iznosu) za dio prihvatljivih troškova.
2.
izvornik Vrijednosnog kupona, cjelovito popunjen i obostrano ovjeren od strane Izvođača radova

3. presliku ovjerene Pisane izjave izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja kućanstva koji, sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (“Narodne novine” broj 108/04), mora sadržavati:

        naziv i adresu kućanstva;

        izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju mjera toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, energetski učinkovite vanjske stolarije u odnosu na tehničke upute za njihovu ugradnju s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje građevine te ugrađene građevne proizvode;

        specificiranu vrstu i debljinu kao i ukupnu površinu ugrađene toplinske izolacije ukoliko se provela mjera EnU ovojnice, odnosno vrstu ostakljenja i prozorskog okvira za vanjsku stolariju sa pripadajućim koeficijentima prolaska topline ukoliko se provela mjera EnU za vanjsku stolariju;

        fotodokumentaciju u fazi izvođenja radova pri provedbu mjere EnU (minimalno 3 slike formata 15 x 10 cm na različitim lokacijama pročelja);

        popis dokaza o sukladnosti ugrađene opreme, isprava o sukladnosti ili svojstvima.
4.
presliku ovjerenog jamstva Izvođača radova da je sustav ugrađen prema uputi proizvođača na kućanstvu navedenom u prijavi (ovjerava ga Izvođač radova);

5. presliku važeće Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja angažiranog Izvođača radova sukladno članku 3. ovoga Pravilnika;

6. završno izvješće nadzornog inženjera – imenovanog od Provoditelja natječaja;

7. ovlašteni energetski certifikator predaje presliku izvještaja o provedenom energetskom pregledu i presliku energetskog certifikata obiteljske kuće izrađenog temeljem navedenog energetskog pregleda.
Sufinanciranje se dodjeljuje uz uvjet dostave cjelovitog Zahtjeva za isplatu sufinanciranja. Ukoliko se dostavi necjeloviti Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja Izvođač radova dužan ga je nadopuniti sa traženom dokumentacijom u roku od 10 dana od dana zaprimanja službene obavijesti od strane Provoditelja natječaja. Ukoliko se utvrdi da dokumentacija dostavljena u Zahtjevu za povrat sufinanciranja nije u skladu člankom 3. ovoga Pravilnika (Predmet i prihvatljivi troškovi sufinanciranja) Provoditelj natječaja zadržava pravo neisplaćivanja sufinanciranja izvođaču radova.
Zahtjevi za isplatu sufinanciranja pristigli nakon roka isteka Vrijednosnog kupona neće se sufinancirati.
Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja dostavlja se isključivo kao preporučena pošiljka sa povratnicom u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom, OIB-om i adresom izvođača radova, na adresu određenu u članku 20. ovoga Pravilnika, uz naznaku: EnU obiteljskih kuća u gradu Rijeci – Zahtjev za isplatu sredstava sufinanciranja“.

 Članak 15.

Provoditelj natječaj dužan je u roku od 15 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu sredstava sufinanciranja izvršiti očevid provedene mjere EnU zajedno s ovlaštenim nadzornim inženjerom, Izvođačem radova i Korisnikom sufinanciranja te izraditi Zapisnik o provedenom očevidu.
Ukoliko se terenskim očevidom ustanovi da:

a) su podaci navedeni unutar Zahtjeva za isplatu sredstava sufinanciranja neispravni;

b) mjera EnU nije ugrađena prema uputi proizvođača ili;

c) mjera EnU je ugrađena na drugoj građevini (koja nije navedena u prijavi).
Provoditelj natječaja zadržava pravo neisplaćivanja sufinanciranja izvođaču radova.

Članak 16.

Nakon provedenog stručnog nadzora izvršenih radova i ugrađene opreme, ako su zadovoljeni svi uvjeti za isplatu, Provoditelj natječaja dužan je u roku od 30 dana od dana izrade Zapisnika o provedenom očevidu iz članka 15. ovoga Pravilnika, isplatiti vlastiti iznos sufinanciranja na dostavljeni IBAN izvođača radova, a dio kojeg sufinancira Fond u roku od 30 dana od dana njenog zaprimanja na svoj račun, sukladno iznosima navedenim u Vrijednosnom kuponu.

Članak 17.

Korisnik sufinanciranja može odustati od provedbe mjere EnU u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora od strane Provoditelja natječaja. U tom slučaju prije zadanog roka za predaju Zahtjeva za isplatu sufinanciranja dužan je vratiti nerealizirani vrijednosni kupon i u pisanom obliku, obavijest Provoditelja natječaja o odustajanju od realizacije projekta.
Ukoliko korisnik sufinanciranja ne provede mjeru EnU te ne preda Zahtjev za isplatom sufinanciranja sa svom potrebnom dokumentacijom, unatoč potpisanom Ugovoru, a nije dostavio pisanu Izjavu o odustajanju kojom pravda nemogućnost ugradnje, gubi pravo na sudjelovanje u natječajima Provoditelja natječaja u iduće tri godine, ne računajući godinu u kojoj se prijavio.
Izjavu o odustajanju od realizacije projekta, zajedno s nerealiziranim vrijednosnim kuponom, korisnik sufinanciranja dostavlja isključivo kao preporučenu pošiljku sa povratnicom u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom korisnika sufinanciranja na adresu definiranu u članku 20. ovoga Pravilnika, uz naznaku: EnU obiteljskih kuća u gradu Rijeci – Izjava o odustajanju“.

 Članak 18.

Korisnici sufinanciranja koji su putem natječaja iskoristili sredstva sufinanciranja za nabavu i ugradnju mjera EnU dužni su od dana ugradnje predmetni sustav redovito održavati sukladno uputama proizvođača.

 Članak 19.

 Sastavni dio ovoga Pravilnika čine prilozi kako slijedi:

– Prilog 1. Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem nabave i ugradnje mjere EnU

– Prilog 2. Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti

– Prilog  3. Vrijednosni kupon,

– Prilog  4. Zahtjev za isplatu sufinanciranja.
Prilozi iz stavka 1. ovoga članka objavit će se istovremeno s objavom Natječaja za provedbu Programa „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci“ na internetskim stranicama Provoditelja natječaja (www.rijeka.hr).

Članak 20.

Svu traženu dokumentaciju potrebno je poslati na adresu:
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Titov trg 3, 51 000 Rijeka uz naznaku: „EnU obiteljskih kuća u gradu Rijeciputem pošte kao preporučenu pošiljku sa povratnicom, ili predati osobno u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3.

 Članak 21.

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/14-04/70-32

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 14. srpnja 2014.

                                                                                                          GRADONAČELNIK
                                                                                                     mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.