GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.            Na temelju članka 60. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine“ broj 82/13) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, 15. srpnja 2014. godine, donio je

PRAVILNIK
o prijevozu turističkim autobusom

  

Članak 1.

            Ovim se Pravilnikom određuju uvjeti i način obavljanja prijevoza osoba turističkim autobusom na području grada Rijeke.

 

Članak 2.

            Prijevoz osoba turističkim autobusom, u smislu ovoga Pravilnika, poseban je oblik prijevoza osoba po utvrđenom itinereru i po zahtjevu korisnika, a povjerava se KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, Školjić 15, Rijeka (u daljnjem tekstu: Autotrolej).
Itinerer iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Autotrolej.

 

Članak 3.

            Poseban prijevoz, u smislu ovoga Pravilnika, obavlja se turističkim autobusom u vlasništvu Autotroleja.

 

Članak 4.

            Poseban prijevoz turističkim autobusom može se obavljati svakoga dana od 06,00 sati do 24,00 sata.

 

Članak 5.

            Poseban prijevoz turističkim autobusom obavlja se u suglasju sa propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama.

 

Članak 6.

            Za vrijeme prijevoza turističkim autobusom, u autobusu se mora nalaziti:
        izvod iz važeće licencije za obavljanje djelatnosti, sukladno posebnim propisima,
        putni radni list,
        ovjereni Cjenik prijevoza turističkim autobusom (na hrvatskom jeziku),
        Pravila ponašanja u turističkom autobusu.
Cjenik prijevoza turističkim autobusom mora biti istaknut na vidljivom mjestu.

 

Članak 7.

           Za vrijeme prijevoza, turistički autobus mora biti uredan i čist, a vozač turističkog autobusa mora biti propisno odjeven.
Odjeću vozača turističkog autobusa propisuje Autotrolej.

 

 Članak 8.

          Vozač turističkog autobusa dužan je pregledati autobus nakon završetka prijevoza, a nađene stvari predati u Autotrolej, radi dostave nadležnoj policijskoj postaji na daljnje postupanje.

 

Članak 9.

           Stajalište za autobus označeno je prometnim znakom koji postavlja i održava Grad Rijeka.
Turistički autobus smije stajati samo na označenom stajalištu za autobus

 

Članak 10.

           Osobe ulaze i izlaze iz turističkog autobusa samo na označenom stajalištu.
Osobe mlađe od šest godina ne smiju se voziti turističkim autobusom bez pratnje odrasle osobe.

 

Članak 11.

          Cijenu prijevoza turističkim autobusom određuje Autotrolej svojim Cjenikom.

 

Članak 12.

         Pravila ponašanja u turističkom autobusu određuje Autotrolej.
U turističkom autobusu nije dozvoljeno:
– koristiti prijevoz bez putne karte ili s neispravnom putnom kartom,
– ometati naplatu i kontrolu putnih karata,
– unositi u turistički autobus predmete koji ga mogu oštetiti ili uprljati (oštre, lomljive, prljave ili masne predmete, vreće s PET ambalažom i slično), kao niti sve druge predmete veće težine i dimenzija koje odredi Autotrolej,
– unositi u vozilo vatreno oružje, eksplozivne i/ili lako zapaljive predmete i tekućine,
– uznemiravati osobe i prometno osoblje u obavljanju svoje službe,
– bacati otpatke, prljati i oštećivati turistički autobus i njegove oznake,
– konzumirati hranu, alkohol i pušiti u turističkim autobusu,
– zadržavati se u turističkom autobusu na način kojim se ometa naplata putne karte, ulaz odnosno izlaz iz turističkog autobusa, onemogućava ili otežava smještaj osoba u turistički autobus,
– ulaziti na vrata predviđena za izlazak i izlaziti na vrata predviđena za ulazak osoba,
– onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata, kao i nasilno otvaranje vrata,
– ulaziti ili izlaziti iz turističkog autobusa u pokretu, hvatati se ili voziti s vanjske strane turističkog autobusa,
– ulaziti u turistički autobus kada vozač objavi da je vozilo popunjeno i da ne može primiti osobu na prijevoz,
– ulaziti u turistički autobus neodjeven ili u odjeći koja je nečista u mjeri da može uprljati druge osobe ili turistički autobus.
Prometno osoblje dužno je opomenuti osobu koja postupa protivno odredbama stavka 2. ovoga članka, a ukoliko i unatoč opomeni izvrši koju od navedenih radnji, prometno osoblje pozvat će osobu da napusti turistički autobus.
Iznimno od odredbe stavka 2. podstavka 4. ovoga članka, pripadnicima policije i hrvatske vojske na službenom zadatku dozvoljeno je nošenje osobnog naoružanja, sukladno posebnim propisima.

 

 Članak 13.

            Itinerer Autotroleja od dana 11. siječnja 2010. godine uskladit će se s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 60 dana od dana njegovoga stupanja na snagu.
Uprava Autotroleja donijet će akt iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, Cjenik iz članka 11. ovoga Pravilnika i Pravila ponašanja u turističkom autobusu iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od 60 dana od dana njegovoga stupanja na snagu.

 

Članak 14.

           Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 023-01/14-04/73-32
URBROJ: 2170/01-15-00-14-1
Rijeka, 15. srpnja 2014.

                                                                                                         

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.