GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 5. stavka 2. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. srpnja 2014. godine donijelo je

 

ODLUKU
o razrješenju potpredsjednika i člana
Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke

I. 

U Kulturnom vijeću za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke razrješuju se:
        Zoran Krušvar, dužnosti potpredsjednika,
        Davor Mandić, dužnosti člana.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/87
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.