GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je


O D L U K U
o razrješenju i izboru člana Odbora za proračun i financije
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

I.

Razrješuje se Vladimir Afrić dužnosti člana Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke.


II.

Za člana Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Mate Tomljanović.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/14-01/97
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

                                                       GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.