GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području grada Rijeke

 

Članak 1.

 Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke, i to kako slijedi:

 1.       Mjesni odbor Sveti Nikola
 2.       Mjesni odbor Zamet
 3.       Mjesni odbor Drenova
 4.       Mjesni odbor Gornja Vežica
 5.       Mjesni odbor Banderovo
 6.       Mjesni odbor Belveder
 7.       Mjesni odbor Brajda-Dolac
 8.       Mjesni odbor Brašćine-Pulac
 9.       Mjesni odbor Bulevard
 10.    Mjesni odbor Centar-Sušak
 11.    Mjesni odbor Draga
 12.    Mjesni odbor Grbci
 13.    Mjesni odbor Kantrida
 14.    Mjesni odbor Kozala
 15.    Mjesni odbor Krimeja
 16.    Mjesni odbor Luka
 17.    Mjesni odbor Mlaka
 18.    Mjesni odbor Orehovica
 19.    Mjesni odbor Pašac
 20.    Mjesni odbor Pećine
 21.    Mjesni odbor Pehlin
 22.    Mjesni odbor Podmurvice
 23.    Mjesni odbor Podvežica
 24.    Mjesni odbor Potok
 25.    Mjesni odbor Srdoči
 26.    Mjesni odbor Sveti Kuzam
 27.    Mjesni odbor Svilno
 28.    Mjesni odbor Školjić
 29.    Mjesni odbor Škurinje
 30.    Mjesni odbor Škurinjska draga
 31.    Mjesni odbor Grad Trsat
 32.    Mjesni odbor Turnić
 33.    Mjesni odbor Vojak
 34.    Mjesni odbor Gornji Zamet.

 

Članak 2.

Broj članova vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, u suglasju s odredbom članka 84. stavka 7. Statuta Grada Rijeke, određuje se kako slijedi:
– za mjesne odbore od rednog broja 1. do 3. – sedam članova
– za mjesne odbore od rednog broja 4. do 34. – pet članova.

 

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 19. listopada 2014. godine.

 

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. rujna 2014. godine.

 

KLASA: 021-05/14-01/89
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.