GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 7. stavka 2. Statuta Dječjeg doma “Tić” Rijeka, i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. srpnja 2014.godine, donijelo je

ODLUKU
o promjeni djelatnosti Dječjeg doma “Tić” Rijeka

 

Članak 1.

 Djelatnost Dječjeg doma “Tić” Rijeka, utvrđena u članku 6. stavku 1. Statuta Dječjeg doma “Tić” Rijeka je:
            “- pružanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji kao poludnevni boravak djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti te kad je to iz drugih razloga u interesu djece (u daljnjem tekstu: korisnik),
            – pružanje psihosocijalne pomoći korisnicima s područja grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Istarske županije i Ličko-senjske županije,
            – pružanje usluge prehrane korisnicima za vrijeme boravka, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja i provođenja slobodnih aktivnosti i igara s korisnicima, a za korisnike koji se školuju pomoć u učenju i vođenju brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima.”


Članak 2.

Djelatnost Dječjeg doma “Tić” Rijeka iz članka 1. ove Odluke mijenja se tako da glasi:
            “- pružanje socijalne usluge za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi kao usluge poludnevnog boravka (u daljnjem tekstu: Korisnik),
            – pružanje socijalne usluge savjetovanja djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci i mladima koji imaju iskustvo ili su u riziku za zlostavljanje i/ili zanemarivanje,
            – pružanje socijalne usluge savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima,
           – pružanje socijalne usluge savjetovanja i pomaganja primarnim ili udomiteljskim obiteljima,
         – pružanje socijalne usluge savjetovanja i pomaganja posvojiteljskim obiteljima.”

 

Članak 3.

Djelatnost Dječjeg doma “Tić” Rijeka iz članka 1. ove Odluke brisat će se iz sudskog registra, a u sudski registar upisat će se djelatnost Dječjeg doma “Tić” Rijeka iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/79
URBROJ: 2170-01-16-00-14-4
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.