GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je

 

O D LU K U
o pristupanju Grada Rijeke Udruzi
Hrvatski klaster konkurentnosti ICT industrije

 

Članak 1.

Grad Rijeka pristupit će Udruzi Hrvatski klaster konkurentnosti ICT industrije (u daljnjem tekstu: Udruga), osnovanoj u cilju povezivanja i zajedničkog djelovanja javnog i privatnog sektora te znanstveno-istraživačkih institucija ICT industrije u Republici Hrvatskoj, a u svrhu jačanja konkurentnosti i izvrsnosti ICT industrije.

 

Članak 2.

Grad Rijeka prihvaća Statut Udruge usvojen na sjednici Skupštine Udruge održane dana 17. lipnja 2013. godine.

 

Članak 3.

 Grad Rijeka stječe sva prava i obveze člana Udruge danom pristupanja Udruzi.

 

Članak 4.

 Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za potpisivanje svih akata potrebnih za pristupanje u članstvo Udruge.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/98
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.