GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06,121/13 i 26/14), te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta
Ivana pl. Zajca Rijeka

 

I.

U Odluci o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), točka II. mijenja se i glasi:
“Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. rujna 2014. godine.”

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/84
URBROJ: 2170-01-16-00-14-5
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.