GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je


ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/14), u članku 33. stavku 1. broj: “73.251.800,00” zamjenjuje se brojem: “66.397.000,00”, a broj: “21.985.500,00” zamjenjuje se brojem: “18.959.000,00”.

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

“U Proračunu su planirana sredstva jamstvene zalihe u iznosu od 500.000,00 kuna s osnove danog jamstva trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka.“

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.


KLASA: 021-05/14-01/95
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 17. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.