GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju odredbe članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 46. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka


I. 

Imenuje se Davorka Guštin za ravnateljicu Dječjeg vrtića Rijeka, na vrijeme od 4 godine, počevši od 1. rujna 2014. godine.


II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

Obrazloženje

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka objavilo je u Novom listu i mrežnim stranicama Ustanove dana 2. lipnja 2014. godine javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Rijeka. Na natječaj se prijavilo pet kandidata/kinja: Darko Sambol, Jasna Šverko, Davorka Guštin, Jadranka Tomljanović i Gordana Kosijer-Grbac. Upravno vijeće utvrdilo je da su sve pristigle prijave pravovremene te da su četiri prijave potpune. Upravno vijeće je prijavu kandidatkinje Gordane Kosijer-Grbac ocijenilo nepotpunom te se nije dalje razmatrala.
Upravno vijeće obavilo je razgovor sa kandidatima prije donošenja konačnog prijedloga odluke o imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Rijeka. Razgovoru se nije odazvala kandidatkinja Jasna Šverko.
Upravno vijeće ocijenilo je kandidate veoma kvalitetnim stručnjacima u svom djelokrugu rada kao i priložene programe.
Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije i obavljenih razgovora sa kandidatima Upravno vijeće je tajnim glasovanjem jednoglasno utvrdilo prijedlog odluke da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Rijeka imenuje Davorka Guštin.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

 

KLASA: 021-05/14-01/82
URBROJ: 2170-01-16-00-14-4
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.