GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka

 

I.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka na sjednici održanoj 20. lipnja 2014. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/81
URBROJ: 2170-01-16-00-14-4
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

 GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v..r