GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst i 94/13), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene
Statuta Osnovne škole –Scuola elementare Dolac

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Dolac u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole – Scuola elementare Dolac na sjednici držanoj dana 6. lipnja 2014. godine.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/78
URBROJ: 2170-01-16-00-14-4
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.