GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača

 

 

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće psihijatrijske bolnice Lopača, na sjednici održanoj dana 3. srpnja 2014. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/80
URBROJ: 2170-01-16-00-14-4
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.