GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je


IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2014. godini

 

Članak 1.

 U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13, u daljnjem tekstu: Program) u članku 2. Glavi I. broj: “15.669.000,00” zamjenjuje se brojem: “15.299.000,00”.

U točki 1. broj: “14.271.000,00” zamjenjuje se brojem: “13.901.000,00”.

U Glavi II. broj: “42.922.000,00” zamjenjuje se brojem: “41.052.000,00”.

U točki 1. broj: “16.599.000,00” zamjenjuje se brojem: “16.099.000,00”.

Točka 11. mijenja se i glasi:

“11. Zaostalo opremanje                                                                                 9.270.000,00 kn

–        Završetak uređenja Arheološkog parka i okolnih

javnih površina,                                                                                   500.000,00 kn

–        Uređenje Cvetkovog trga – II. faza,                                                        600.000,00 kn

–        Uređenje Koblerovog trga,                                                                 6.463.000,00 kn

–        Uređenje Koblerovog trga – ulaganja u tuđu imovinu,                          1.367.000,00 kn

–        Uređenje dječjeg igrališta u Ćićarijskoj ulici,                              260.000,00 kn

–        Opremanje dječjeg igrališta u Ćićarijskoj ulici                                        80.000,00 kn”.

U Glavi III. broj:”23.632.000,00″ zamjenjuje se brojem: “25.532.000,00”.

U točki 1. broj: “21.860.000,00” zamjenjuje se brojem: “23.890.000,00”.

U točki 1. podtočki 1. broj: “10.140.000,00” zamjenjuje se brojem: “10.939.000,00”.

U točki 1. podtočki 1.12. broj: “1.420.000,00” zamjenjuje se brojem: “2.219.000,00”.

U točki 1. podtočki 3. broj: “2.293.000,00” zamjenjuje se brojem: “1.789.000,00”.

U točki 1. podtočki 7. broj: “3.521.000,00” zamjenjuje se brojem: “4.003.000,00”.

U točki 1. iza podtočke 7. dodaje se nova podtočka 8, koja glasi:

“8. Prijelazni radovi iz 2013. godine                                              1.253.000,00 kn”.

U točki 2. broj: “1.772.000,00 zamjenjuje se brojem: “1.642.000,00”.

U Glavi V. broj: “3.212.000,00” zamjenjuje se brojem: “4.397.000,00”.

U točki 1. broj: “1.134.000,00” zamjenjuje se brojem: “2.205.000,00”.

U točki 2. broj: “371.000,00” zamjenjuje se brojem: “437.000,00”.

U točki 4. broj: “160.000,00” zamjenjuje se brojem: “208.000,00”.

 

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:
“Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 98.246.000,00 kn.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, prihoda od refundacija šteta, kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i prihoda po posebnim ugovorima”.

 

Članak 3.

 Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/91
URBROJ: 2170-01-16-00-14-3
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.