GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je

 

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
za 2014. godinu


Članak 1.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13) – u daljnjem tekstu: Program, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.


KLASA: 021-05/14-01/94
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

Pan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014.  (PDF)