GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je


IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu


Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 51/13, u daljnjem tekstu: Program) članak 2. mijenja se i glasi:
“Gradnja javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

220.000,00

 

 
– Spoj postojeće nerazvrstane ceste na stambenu ulicu Marčeljeva Draga 85 m2                          

220.000,00

 

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od

66.000,00

 

 
– Pristupna cesta u komunalnog opremanju zemljišta za gradnju stanova na Drenovi U1, U2, U3 i U4 – 220 m2

     66.000,00″

 

 

 

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:
“Gradnja nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:    

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

11.230.000,00

 

Cesta 233 dužine 1100 m’ – dio

50.000,00

 

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu dužine 80 m’

800.000,00

 

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići dužine 2.765 m’ – dio

1.740.000,00

 

Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj dužine 780 m’

250.000,00

 

Spoj ceste “A” na lokaciji Bok Drenova dužine 480 m’

220.000,00

 

Pristupna cesta na Srdočima GP2B dužine 80 m’

220.000,00

 

Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I.faza na Kozali dužine 80 m’

50.000,00      

 

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju dužine 230 m’

50.000,00

 

Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići dužine 46 m’ – Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak,Brca dužina 1. faze 30 m’ – Pješački most “Žakalj” preko Rječine dužine 40 m’ – Rekonstrukcija Opatijske ceste dužine 270 m’ – Pristupna cesta u komunalnog opremanju zemljišta za gradnju stanova na Drenovi U1, U2, U3, U4 dužine 325 m’

– Pristupna cesta u komunalnog opremanju zemljišta za gradnju stanova na Martinkovcu dužine 900 m’

– Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida

– Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica

 

 

 

 

      600.000,00  

400.000,00

 

250.000,00

 

1.400.000,00

 

1.200.000,00

 

 

 

2.000.000,00

 

 

 

700.000,00

 

1.300.000,00

 

 

 

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od   1.999.000,00
– Cesta 233 dužine 1100 m’ – dio

     600.000,00

 

– Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 120 m’ – dio

     110.000,00

 

– Pristupna cesta na Srdočima GP2B dužine 80 m’

     255.000,00

 

– Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Drenovi U1, U2, U3 i U4 dužine 325 m’

1.034.000,00″

 

 

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:
“Gradnja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od                                          200.000,00

 – Rekonstrukcija Opatijske ceste dužine 270 m’                                                                 200.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od

375.000,00

 

 
Pristupna cesta na Srdočima GP2B dužine 140 m’

175.000,00

 

 
Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za gradnju stanova na Drenovi U1, U2, U3 i U4 dužine 301 m’

       200.000,00″  

 

     

 

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:
“Gradnja objekata i uređaja i nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od

   1.397.000,00

 

– Uređenje objekata tržne djelatnosti

1.397.000,00″

 

  

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:
“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 17.087.000,00 kuna.”

 

Članak 6.

Sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa su Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu koje se nalaze u prilogu (Prilog I).

 

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.


 
 

KLASA: 021-05/14-01/93
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac


PRILOG I

 

IZMJENE I DOPUNE
P r o g r a m a
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 51/13) članak 2. mijenja se i glasi:
“Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od

5.487.650,00

 

 
Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama – Selekcija otpada

1.472.000,00

 

1.490.600,00

 

 
“0” Faza gradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina

2.158.800,00

 

 
Reciklažna dvorišta

366.250,00

 

 
 

 

 

 
  b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od

 

 

17.079.150,00

 

 
– Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama – financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost                                         – Selekcija otpada- financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – “0” Faza gradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina -financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Reciklažna dvorišta- financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

– Reciklažna dvorišta

 

872.000,00

 

593.400,00

 

 

 

990.000,00

 

 

 

2.000.000,00

 

 

 

133.750,00

 

 
– Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina

12.490.000,00″.

 

 

 

 

 


Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu utvrđuju se u iznosu od 22.566.800,00 kuna.”