GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

Godina I. – broj 8.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke 16. lipnja 2014. godine donio je

 

P R A V I L N I K

za provedbu Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije

u obiteljskim kućama “Zelena energija u mom domu”

 

Članak 1.

             Ovim se Pravilnikom uređuje postupak provedbe javnog natječaja kojim će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) i Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Provoditelj natječaja) nepovratnim novčanim sredstvima subvencionirati provedbu Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama “Zelena energija u mom domu”.

 

Članak 2.

            Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: subvencije) Fonda i Provoditelja natječaja može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući na području Provoditelja natječaja, u kojoj ima prebivalište, ako je ista u njegovom vlasništvu ili u vlasništvu člana/članova njezine uže obitelji (u daljnjem tekstu: Podnositelj prijave).

Postojeća građevina sukladno odredbama Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13) je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema navedenom Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena.

Predmetom subvencioniranja ne mogu biti obiteljske kuće čija je gradnja u tijeku i one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12 i 143/13) sve do pozitivnog okončanja postupka.

 

Postojeća obiteljska kuća, u smislu ovoga Pravilnika, je građevina:

   • izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici,
   • građevinske bruto površine do 400 m2,
   • s više od 50% građevinske bruto površine namijenjene stanovanju i
   • s najviše dvije stambene jedinice (u daljnjem tekstu: kućanstva).

 

Članak 3.

             Sredstvima Fonda i Provoditelja natječaja subvencionirat će se ugradnja sljedećih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: sustavi OIE) u kućanstvima obiteljskih kuća na području Provoditelja natječaja:

a)    sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje prostora,

b)    kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi),

c)    dizalice topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje.

 

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje subvencije Fonda i Provoditelja natječaja za najviše dva različita sustava OIE po kućanstvu.

 

Fond i Provoditelj natječaja subvencionirat će samo opravdane (prihvatljive) troškove sustava OIE određene Minimalnim tehničkim uvjetima opreme sustava OIE iz stavka 4. ovoga članka, a koji nastaju nakon objave Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja sukladno članku 12. stavku 2. ovoga Pravilnika, dok se ostala oprema/materijali i radovi/usluge koja/koji se mogu pojaviti u tijeku postavljanja sustava OIE uključujući izradu i pripremu projektne dokumentacije, smatraju neopravdanim (neprihvatljivim) troškom koji snosi Podnositelj prijave.

 

Minimalni tehnički uvjeti opreme sustava OIE čija se nabava i ugradnja smatra opravdanim (prihvatljivim) troškom Programa:

 

a)      sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje prostora:

 

 • osnovna oprema – sunčani toplinski pretvarači (kolektori):

–   pločasti i/ili

–   vakumski i

 • ostala oprema:

–       spremnik za potrošnu toplu vodu i/ili

–       toplinski akumulacijski spremnik;

–       montažna konstrukcija;

–       automatika;

–       cirkulacijska pumpa;

–       tekućina za punjenje sustava;

–       izolirani razvod tople vode do izljevnih mjesta, uključujući recirkulaciju;

–       pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme;

–       sva ostala oprema i materijal potreban za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme;

 

b)     kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje:

 • osnovna oprema – kotao s pripadajućim plamenikom:

–       na pelete ili

–       na drvnu sječku sa spremnikom i sustavom za dobavu drvne sječke ili

–       na drva sa pirolitičkim izgaranjem i

 • ostala oprema:

–       spremnik peleta/drvne sječke;

–       sustav za dobavu peleta/drvne sječke s pužnim vijkom;

–       spremnik za potrošnu toplu vodu; i/ili

–       toplinski akumulacijski spremnik (obavezan za pirolitički kotao);

–       oprema za automatsku regulaciju kotla;

–       montažna konstrukcija;

–       cirkulacijska pumpa;

–       ekspanzijska posuda;

–       ventili i ostala oprema primarnog kruga;

–       izolirani razvod grijanja;

–       ogrjevna tijela;

–       automatska regulacija

–       sva ostala oprema i materijal potreban za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme.

 

c)         dizalice topline:

 • osnovna oprema – dizalica topline mora biti

–       energetske klase A:

   • zrak-voda sa COP ≥ 3,2 te EER ≥ 3,1;
   • voda-voda i zemlja-voda sa COP ≥ 4,45 te EER ≥ 5,05; i
   • ostala oprema:

–       kolektorsko polje ili geosonde (dizalice topline u izvedbi voda-voda ili zemlja-voda);

–       spremnik za potrošnu toplu vodu i/ili

–       toplinski akumulacijski spremnik;

–       toplinska stanica za protočnu pripremu tople vode;

–       oprema za automatsku regulaciju;

–       izolirani razvod grijanja/hlađenja;

–       ogrjevna/rashladna tijela;

–       automatska regulacija;

–       sva ostala oprema potrebna za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme.

 

Ukoliko Podnositelj prijave već posjeduje neku od gore navedenih osnovnih/ostalih komponenti sustava OIE ta se može izostaviti iz popisa minimalnih komponenti. Uvjet subvencioniranja pojedine komponente sustava OIE jest da sa postojećim komponentama čini nerazdvojnu potpuno funkcionalnu cjelinu.

Članak 4.

            Fond i Provoditelj natječaja subvencionirat će Podnositeljima prijava 50% opravdanih troškova (uključujući PDV) nepovratnim novčanim sredstvima u obliku Vrijednosnog kupona u novčanim iznosima Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za poticanje sustava OIE.

Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje Programa u okviru provedbe Natječaja utvrđuju se Odlukom iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 5.

Za sudjelovanje u Natječaju Podnositelj prijave mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

 1. posjedovati/pribaviti:
   • potvrdu o prebivalištu na adresi obiteljske kuće u kojoj se Program provodi, a koja se nalazi na području Provoditelja natječaja i
   • dokaze da je obiteljska kuća u kojoj je kućanstvo u kojem se Program provodi:

–        postojeća u smislu Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13) i

–        u njegovom vlasništvu ili u vlasništvu člana/članova njegove uže obitelji (zemljišno-knjižni izvadak koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na Natječaj te suglasnost s provođenjem Projekta vlasnika obiteljske kuće) te

 1. cjelovito popuniti i ovjeriti Prijavni obrazac za subvencioniranje sustava za korištenje OIE u obiteljskoj kući (u daljnjem tekstu: Prijavni obrazac),
 2. ugraditi sustav OIE tek nakon objave rezultata Natječaja iz ovoga Pravilnika prema naputcima iz Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi provedbe poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i
 3. ulagati vlastita sredstva u provođenje Programa.

Ukoliko Podnositelj prijave ne udovoljava jednom ili više navedenih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, njegova će se prijava isključiti iz daljnjeg postupka Natječaja.

 

Članak 6.

          Podnositelj prijave za sudjelovanje u Natječaju dužan je dostaviti sljedeću obveznu natječajnu dokumentaciju:

 1. cjelovito popunjen Prijavni obrazac, potpisan od strane Podnositelja prijave i vlasnika/suvlasnika obiteljske kuće, u izvorniku ovjerenom kod javnog bilježnika;
 2. obostranu presliku osobne iskaznice ili izvornik uvjerenja o prebivalištu za Podnositelja prijave i sve ostale osobe sa prebivalištem na adresi predmetnog kućanstva koji nisu stariji od 30 dana;
 3. izvornik vlasničkog lista (zemljišno-knjižni izvadak) za obiteljsku kuću u/na koju se planira ugradnja sustava OIE, ne stariji od 30 dana; Ukoliko podnositelj prijave nije vlasnik obiteljske kuće ili njena dijela u koju se sustav ugrađuje, mora dostaviti suglasnost svih (su)vlasnika.
 4. preslika dokaza o legalno izgrađenoj obiteljskoj kući u/na koju se planira ugradnja sustava OIE:

 

   • izvršna dozvola za građenje obiteljske kuće (građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta ili rješenje o uvjetima građenja) s vidljivim datumom izdavanja izvršne dozvole za građenje ili
   • uporabna dozvola ili rješenje o uporabi (uporabljivosti) ili
   • potvrdu da je obiteljska kuća izgrađena prije 15. veljače 1968. godine Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka ili
   • rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade sukladno članku 8. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama ili
   • vlasnički list s upisanom građevinom temeljem uporabne dozvole.

5. projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača radova (predračun) s detaljnom specifikacijom prema uvjetima Natječaja;

6. za obiteljske kuće sa statusom zaštićenog kulturnog dobra potrebno je priložiti mišljenje Konzervatorskog odjela u Rijeci, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

U slučaju kada brojevi katastarske i zemljišno-knjižne čestice iz dokumentacije utvrđene u točkama 3. i 4. stavka 1. ovoga članka nisu identični, Podnositelj prijave kao dodatnu dokumentaciju mora dostaviti izvornik ili presliku uvjerenja Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka kojim se potvrđuje istovjetnost katastarskih i zemljišno- knjižnih čestica.

Dokumentacija se smatra cjelovitom ukoliko sadržava potrebnu osnovnu i dodatnu dokumentaciju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Ukoliko Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka Natječaja, na što Podnositelj prijave nema pravo prigovora.

 

Članak 7.

 

             Natječaj za provedbu Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama “Zelena energija u mom domu” raspisuje i objavljuje Provoditelj natječaja na svojim internetskim stranicama, a obavijest o objavi Natječaja biti će objavljena u jednoj od dnevnih tiskovina i u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

Članak 8.

            Prijava na Natječaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave, kao preporučena pošiljka s povratnicom na adresu Provoditelja Natječaja uz naznaku: Javni natječaj „Zelena energija u mom domu“ – ne otvaraj, ili se predaje osobno, u uredovno radno vrijeme Provoditelja Natječaja u pisarnici Grada Rijeke, Titov trg 3.

Prijave će se zaprimati 45 dana od dana objave Natječaja na internetskim stranicama Provoditelja natječaja.

Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.

 

Članak 9.

            Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava pristiglih na Natječaj Provoditelja natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Pri pregledu pristiglih prijava Povjerenstvo obvezno provjerava:

 • pravovremenost pristigle prijave,
 • zadovoljavanje uvjeta Podnositelja prijave iz članka 5. ovoga Pravilnika,
 • cjelovitost prijave / potrebne dokumentacije iz članka 6. ovoga Pravilnika,
 • točnost podataka upisanih u Prijavni obrazac.

Povjerenstvo provjerava cjelovitost pristigle prijave/natječajne dokumentacije te točnost vrijednosti upisanih u Prijavni obrazac kroz terenski pregled prijavljenih kućanstava. Pregledom kućanstava Povjerenstvo utvrđuje usklađenost upisanih vrijednosti u Prijavnom obrascu sa zatečenim stanjem koje opisno i fotodokumentacijom evidentira u Zapisnik o provedenom pregledu obiteljske kuće.

Ukoliko prijava ne zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, ista se isključuje iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

Članak 10.

           Prijave koje nisu isključene nakon pregleda sukladno članku 9. ovoga Pravilnika ocijenit će Povjerenstvo.

Ukupan broj bodova koje pojedina prijava može ostvariti iznosi 125 bodova, a utvrđuje se prema sljedećim kriterijima:

1. Tehno-ekonomska opravdanost ugradnje sustava OIE u/na kućanstvu (do 55 bodova):

opravdanost

K

Bodovi

K

Bodovi

K

Bodovi

K

Bodovi

<7

55

33

41

60

27,5

87

14

7

54

34

40,5

61

27

88

13,5

8

53,5

35

40

62

26,5

89

13

9

53

36

39,5

63

26

90

12,5

10

52,5

37

39

64

25,5

91

12

11

52

38

38,5

65

25

92

11,5

12

51,5

39

38

66

24,5

93

11

13

51

40

37,5

67

24

94

10,5

14

50,5

41

37

68

23,5

95

10

15

50

42

36,5

69

23

96

9,5

16

49,5

43

36

70

22,5

97

9

17

49

44

35,5

71

22

98

8,5

18

48,5

45

35

72

21,5

99

8

19

48

46

34,5

73

21

100

7,5

20

47,5

47

34

74

20,5

101

7

21

47

48

33,5

75

20

102

6,5

22

46,5

49

33

76

19,5

103

6

23

46

50

32,5

77

19

104

5,5

24

45,5

51

32

78

18,5

105

5

25

45

52

31,5

79

18

106

4,5

26

44,5

53

31

80

17,5

107

4

27

44

54

30,5

81

17

108

3,5

28

43,5

55

30

82

16,5

109

3

29

43

56

29,5

83

16

110

2,5

30

42,5

57

29

84

15,5

111

2

31

42

58

28,5

85

15

112

1,5

32

41,5

59

28

86

14,5

≥113

1

Ukoliko se u prijavnom obrascu ne navede odgovor za kriterij Tehno-ekonomska opravdanost provedbe ugradnje sustava OIE, neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.

 

 

2. Zatečeno stanje sustava grijanja/pripreme potrošne tople vode (do 50 bodova):

 

Ako je energent:

 

– električna energija (25 bodova)

– ugljen (20 bodova)

– lož ulje ili ekstra lako lož ulje (10 bodova)

– ukapljeni naftni plin (UNP), prirodni plin ili sustav daljinskog grijanja (5 bodova)

– biomasa (drvna sječka, peleti, briketi, cjepanice ili ostali drvni ostatak), dizalica topline ili drugi obnovljivi izvor energije (0 bodova)

 

Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Zatečeno stanje sustava grijanja/pripreme potrošne tople vode, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovati će se zbroj 80% iznosa bodova za primarni izvor (izvor sa najvećom godišnjom potrošnjom energenta, izraženo u kWh) za grijanje/pripremu potrošne tople vode 20% iznosa bodova sekundarnog izvora (izvor sa manjom godišnjom potrošnjom energenta, izraženo u kWh).

3. Zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova građevine (do 20 bodova):

 

a)     Ukupna debljina sloja fasadne toplinske zaštite vanjskog zida (toplinska žbuka, stiropor ili kamena vuna) – (najveći ukupan broj bodova 10) :

– 15 cm ili više (10 bodova);

– 10-14 cm (7 bodova);

– 6-9 cm (5 bodova);

– 4-5 cm (3 boda);

– toplinska žbuka ili 1-3 cm (1 bod);

– 0 cm (0 bodova).

 

b)       Tehničke karakteristike vanjske stolarije (najveći ukupan broj bodova 10):

– trostruko izo staklo s low-e premazom (10 bodova);

– trostruko izo staklo (7 bodova);

– dvostruko izo staklo s low-e premazom (5 bodova);

-dvostruko izo staklo (3 boda);

– dvostruko obično staklo (1 bod);

– jednostruko staklo (0 bodova).

 

Ukoliko se u prijavnom obrascu navedu dva ili više odgovora za kriterij Tehničke karakteristike vanjske stolarije, pri dodjeljivanju bodova za predmetni kriterij bodovat će se s obzirom na udio pojedine vrste u ukupnom broju vanjske stolarije. Ukoliko se u prijavnom obrascu ne navede odgovor za kriterij Toplinske zaštite vanjskih zidova i Tehničke karakteristike vanjske stolarije, neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.

 

Članak 11.

            U tijeku pregleda i ocjene pristiglih prijava Povjerenstvo izrađuje Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava.

Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava sadrži:

– informacije o Natječaju (predmet, mjesto i datum objave),

– analitički prikaz otvaranja pristiglih prijava,

– analitički prikaz pregleda cjelovitosti prijave/pristigle dokumentacije sukladno članku 6. ovoga Pravilnika,

– podatke o provedenom kontrolnom terenskom pregledu obiteljskih kuća (kućanstava) Podnositelja prijave s prikazom zatečenog stanja (Zapisnik o provedenom pregledu obiteljske kuće),

– podatke o isključenim/valjanim prijavama sukladno članku 9. ovoga Pravilnika,

– analitički prikaz bodovanja sukladno članku 10. ovoga Pravilnika;

– prijedlog Neslužbene bodovne liste podnositelja prijava (u daljnjem tekstu: Neslužbena bodovna lista) sa brojem bodova i rangom svih valjanih prijava.

          Povjerenstvo na osnovu Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju prijava donosi Neslužbenu bodovnu listu sa cjelovitim prijavama poredanim po broju ostvarenih bodova u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika te s popisom isključenih prijava sukladno članku 6. stavku 4. ovoga Pravilnika, najkasnije u roku 45 dana od konačnog roka za dostavu prijava na Natječaj. Neslužbena bodovna lista objavljuje se na internetskim stranicama Provoditelja natječaja (www.rijeka.hr) te se dostavlja na adresu svim Podnositeljima prijava.

 

Članak 12.

           Podnositelji prijava imaju pravo prigovora na Neslužbenu bodovnu listu koji moraju dostaviti Provoditelju natječaja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave, u roku od 5 dana od dana zaprimanja Neslužbene bodovne liste, isključivo kao preporučenu pošiljku s povratnicom na adresu određenu člankom 20. ovoga Pravilnika, s naznakom: Javni natječaj „Zelena energija u mom domu“ – prigovor na Neslužbenu bodovnu listu, ili predati osobno, u uredovno vrijeme Provoditelja Natječaja u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3.

Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora izrađuje Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijave, na temelju kojeg Gradonačelnik donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije (u daljnjem tekstu: Zaključak), koji će se objaviti na internetskim stranicama Provoditelja natječaja (www.rijeka.hr) te se dostavlja na adresu svim Podnositeljima prijava.

Podnositelj prijave dužan je u roku 30 dana od dana zaprimanja Zaključka dostaviti Provoditelju natječaja isključivo u elektronskom obliku, na e-mail Provoditelja natječaja, uz naznaku: Javni natječaj „Zelena energija u mom domu“ – projektna dokumentacija, predračun sa specifikacijama svih radova i materijala te glavni projekt izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera, u protivnom gubi pravo na odobrena sredstva. Ukoliko korisnik subvencije ne dostavi navedenu dokumentaciju, sukladno Zaključku subvencionirat će se prvi sljedeći Podnositelj prijave koji tada postaje korisnik subvencije.

U roku 15 dana od dana dostave dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka, između Provoditelja natječaja, s jedne strane, i odabranog Podnositelja prijave (u daljnjem tekstu: Korisnika subvencije) s druge strane, sklapa se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja troškova ugradnje sustava za korištenje OIE u kućanstvu obiteljske kuće (u daljem tekstu: Ugovor). Ugovorom će se odrediti međusobna prava i obveze Provoditelja natječaja i Korisnika subvencije.

Članak 13.

          Financijskim sredstvima Fonda i Provoditelja natječaja subvencionirat će se ugradnja sustava OIE u na području Provoditelja natječaja sukladno Odluci o raspisivanju javnog natječaja za poticanje sustava OIE koju donosi Gradonačelnik.

Ukupan broj Korisnika subvencije može se povećati sukladno Odluci o raspisivanju javnog natječaja za poticanje sustava OIE te raspoloživim financijskim sredstvima. Subvencionirat će se oni Podnositelji prijava koji ostvare veći broj bodova, a sve sukladno Zaključku.

 

Članak 14.

          Provoditelj natječaja nakon zaključenja Ugovora dostavlja Korisniku subvencije Vrijednosni kupon kao instrument plaćanja subvencije Fonda i Provoditelja Natječaja s navedenim rokom za korištenje istog te postotnim i ukupnim iznosima subvencija Fonda i Provoditelja natječaja.

Korisnik subvencije po završetku ugradnje sustava OIE izvođaču radova predaje Vrijednosni kupon, čime mu omogućuje isplatu subvencije Fonda i Provoditelja natječaja te plaća preostali dio opravdanih troškova i neopravdane troškove.

Izvođač radova Provoditelju natječaja dostavlja Zahtjev za isplatu subvencije koji mora sadržavati:

 

 1. izvornik ili ovjerenu presliku računa ispostavljenog Korisniku subvencije za nabavu i ugradnju sustava OIE s:

–       detaljnim i cjelovitim popisom opravdanih troškova sukladno članku 3. ovoga Pravilnika i projektantskom troškovniku kao i ostalih (neopravdanih) troškova,

–       postotnim i ukupnim iznosima subvencija Fonda i Provoditelja natječaja;

 

 1. izvornik Vrijednosnog kupona, cjelovito popunjen i obostrano ovjeren od strane izvođača radova;

 

 1. izvornik Pisane izjave izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja kućanstva koji, sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (“Narodne novine” broj 108/04), mora sadržavati:

–       nadnevak,

–       ime, prezime i adresu investitora (Korisnika subvencije),

–       naziv i adresu Izvođača radova,

–       popis ugrađene opreme i materijala,

–       datum puštanja u rad sustava OIE,

–       izjava da je oprema ugrađena sukladno uputama proizvođača te da je sustav u funkciji,

–       izjava o garantnom roku na izvedene radove na najmanje 2 godine, ovjerena od strane izvođača radova,

–       potpis investitora i izvođača radova,

–       popis dokaza o sukladnosti ugrađene opreme, isprava o sukladnosti ili svojstvima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (“Narodne novine” broj 80/13 i 14/14) te

 

 1. ovjerena preslika garancije opreme sustava OIE dobivenih od proizvođača istih.

Zahtjev za isplatu subvencije dostavlja se Provoditelju natječaja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom, OIB-om i adresom izvođača radova i naznakom: Javni natječaj „Zelena energija u mom domu“ – zahtjev za isplatu subvencije, kao preporučena pošiljka s povratnicom na adresu određenu člankom 20. ovoga Pravilnika, ili se predaje osobno, u uredovno vrijeme Provoditelja Natječaja, u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3.

Isplata subvencije razmatrat će se uz uvjet dostave cjelovitog Zahtjeva za isplatu subvencije.

Ukoliko se dostavi nepotpun Zahtjev za isplatu subvencije, Izvođač radova dužan ga je nadopuniti u roku od 10 dana od dana zaprimanja službene obavijesti od strane Provoditelja natječaja.

Fond i Provoditelj natječaja zadržavaju pravo neisplate subvencije izvođaču radova za Zahtjeve za isplatu subvencije čija dokumentacija nije u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika i koji su dostavljeni nakon isteka roka Vrijednosnog kupona.

 

Članak 15.

            Provoditelj natječaj dužan je u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu subvencije izvršiti očevid provedene ugradnje sustava OIE zajedno s ovlaštenim nadzornim inženjerom, Izvođačem radova i Korisnikom subvencije te izraditi Zapisnik o ugrađenoj opremi i izvedenim radovima.

Fond i Provoditelj natječaja, uz razloge utvrđene člankom 14. stavkom 7. ovoga Pravilnika, zadržavaju pravo neisplate subvencije izvođaču radova ukoliko se terenskim očevidom ustanovi:

–       da su podaci navedeni unutar Zahtjeva za isplatu subvencije neispravni;

–       da sustav OIE nije ugrađen prema uputi proizvođača ili

–       da je sustav OIE ugrađen na građevini koja nije navedena u prijavi.

 

Članak 16.

           Nakon provedenog stručnog nadzora izvršenih radova i ugrađene opreme sustava OIE, ako su zadovoljeni svi uvjeti za isplatu, Provoditelj natječaja dužan je u roku od 30 dana od dana stručnog nadzora izvršenih radova i ugrađene opreme, odnosno izrade Zapisnika o ugrađenoj opremi i izvedenim radovima, isplatiti vlastitu subvenciju na dostavljeni IBAN izvođača radova, a subvenciju Fonda u roku od 30 dana od dana njenog zaprimanja na svoj račun, sukladno iznosima navedenim u Vrijednosnom kuponu.

 

Članak 17.

           Korisnik subvencije može odustati od provedbe ugradnje sustava OIE u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora od strane Provoditelja natječaja. U tom slučaju, prije zadanog roka za predaju Zahtjeva za isplatom subvencije, dužan je vratiti nerealizirani Vrijednosni kupon te Izjavom o odustajanju od realizacije projekta u pisanom obliku obavijestiti Provoditelja natječaja o odustajanju od realizacije projekta.

Ukoliko Korisnik subvencije ne provede ugradnju sustava OIE te ne preda Zahtjev za isplatom subvencije sa svom potrebnom dokumentacijom, unatoč potpisanom Ugovoru, a nije dostavio pisanu Izjavu o odustajanju od realizacije projekta kojom pravda nemogućnost ugradnje, gubi pravo na sudjelovanje u natječajima Provoditelja natječaja u iduće tri (3) godine, ne računajući godinu u kojoj se prijavio.

Izjavu o odustajanju od realizacije projekta, zajedno s nerealiziranim Vrijednosnim kuponom, Korisnik subvencije dostavlja Provoditelju natječaja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Korisnika subvencije na adresu utvrđenu u članku 20. ovoga Pravilnika, uz naznaku: Javni natječaj „Zelena energija u mom domu“ – Izjava o odustajanju isključivo kao preporučenu pošiljku sa povratnicom, ili ju predaje osobno, u uredovno vrijeme Provoditelja Natječaja, u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3.

 

Članak 18.

            Korisnici subvencije koji su putem Natječaja iskoristili subvenciju za nabavu i ugradnju sustava OIE, dužni su u slijedećih pet (5) godina od dana ugradnje, predmetni sustav zadržati u vlasništvu te redovno servisirati i održavati sustav sukladno uputama proizvođača.

Članak 19.

 

            Sastavni dio ovoga Pravilnika čine prilozi kako slijedi:

– Prilog 1. Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama,

– Prilog 2. Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja troškova provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama,

– Prilog 3. Vrijednosni kupon,

– Prilog 4. Zahtjev za isplatu subvencije.

           Prilozi iz stavka 1. ovoga članka objavit će se istovremeno s objavom Natječaja za provedbu Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama “Zelena energija u mom domu” na internetskim stranicama Provoditelja natječaja (www.rijeka.hr).

Prilozi iz stavka 1. ovoga članka nisu predmetom objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

Članak 20.

 

            Svu traženu dokumentaciju potrebno je poslati na adresu:

Grad Rijeka, Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, 51 000 Rijeka uz naznaku: Javni natječaj „Zelena energija u mom domu“ putem pošte kao preporučenu pošiljku sa povratnicom, ili predati osobno u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3.

 

Članak 21.

 

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 023-01/14-04/55-30
URBROJ: 2170/01-15-00-14-1
Rijeka, 16. 06. 2014.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL