GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

Godina I. – broj 8.             Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14)) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata

prema socijalnim kriterijima

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

               Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima prema socijalnim kriterijima, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

               Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

Članak 2.

 

              Sredstva za stipendije iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada, u okviru programskih aktivnosti Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (u daljnjem tekstu: Odjel).

              Sredstva iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se sredstvima za pružanje mogućnosti jednake dostupnosti obrazovanja te time uspješnijeg uključivanja u svijet rada.

 

Članak 3.

 

              Broj stipendija te visinu mjesečnog iznosa stipendije za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

              Od ukupno utvrđenog godišnjeg broja stipendija iz stavka 1. ovoga članka, 70% namijenjeno je za učeničke, a 30% za studentske stipendije.

 

 

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA ZA DODJELU STIPENDIJE

 

Članak 4.

 

                Pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu stipendije ima učenik srednje škole (u daljnjem tekstu: učenik) i student, ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) učenik

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da ima prebivalište na području grada Rijeke,

– da je korisnik prava iz socijalne skrbi iz članka 5. ove Odluke,

– da je učenik drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole,

– da je postigao opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5.

               Pod pojmom učenik, u smislu ove Odluke, razumijeva se učenik koji ima status redovitog učenika u srednjoj školi koja ne naplaćuje školarinu.

b) student

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da ima prebivalište na području grada Rijeke,

– da je korisnik prava iz socijalne skrbi iz članka 5. ove Odluke,

– da je student:

      • druge, treće ili četvrte godine preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija,
      • druge, treće ili više godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
      • prve ili druge godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija,

– da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova.

                Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, razumijeva se student koji ima status redovitog studenta na javnom visokom učilištu.

 

Članak 5.

 

              Smatra se da učenik/student zadovoljava socijalne kriterije, u smislu ove Odluke, ako je kućanstvo učenika/studenta:

– korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, ili

– korisnik prava iz socijalnog programa Grada po osnovu uvjeta prihoda, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada kojom se uređuje socijalna skrb.

 

Članak 6.

 

             Bodovanje i rangiranje pristupnika natječaju obavlja se na temelju ostvarenih osnovnih i dodatnih bodova, primjenom kriterija kako slijedi:

a) osnovni bodovi:

– ako je korisnik prava iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke – 60 bodova,

– ako je korisnik prava iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke – 40 bodova.

b) dodatni bodovi:

– ako nema oba roditelja (roditelji su umrli ili su nepoznati) – 40 bodova,

– ako je izdvojen iz obitelji te se nalazi u domu za nezbrinutu djecu ili u udomiteljskoj obitelji – 40 bodova,

– ako je roditelj – 30 bodova,

– ako nema jednog roditelja (roditelj je umro ili je nepoznat) – 20 bodova,

– ako ima utvrđeno tjelesno oštećenje organizma od najmanje 70% – 20 bodova,

– ako je član kućanstva kojeg čini još troje ili više djece koja su na redovitom školovanju, odnosno djece predškolske dobi – 20 bodova,

– ako je dijete ili štićenik hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – 10 bodova.

              Učenik/student može ostvariti osnovne bodove samo po jednom osnovu iz stavka 1. točke a) ovoga članka.

Članak 7.

 

             Utvrđeni bodovi prema kriterijima iz članka 6. ove Odluke zbrajaju se te se na osnovu ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na rang – listama iz članka 11. stavka 1. ove Odluke.

             Ako dva ili više pristupnika ostvare jednaki broj bodova, prednost pri utvrđivanju redoslijeda na rang – listi ima učenik/student koji je ostvario bolji školski odnosno akademski uspjeh.

            U slučaju da su dva ili više pristupnika ostvarila jednaki školski/akademski uspjeh, prednost ima pristupnik koji je ostvario bodove prema više rangiranom kriteriju iz članka 6. stavka 1. ove Odluke.

 

 III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

 

Članak 8.

 

               Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

               Natječaj objavljuje Odjel na početku školske/akademske godine, na temelju odluke Gradonačelnika.

               Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na internetskim stranicama Grada, a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u lokalnom dnevnom tisku.

 

Članak 9.

 

               Tekst objave natječaja sadrži:

– opće uvjete za pristupanje natječaju,

– vrijeme trajanja natječaja,

– naziv tijela kojemu se podnose prijave,

– broj stipendija koje se dodjeljuju,

– mjesečni iznos stipendije,

– dokumentaciju koju pristupnik treba priložiti.

 

Članak 10.

 

               Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata prema socijalnim kriterijima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

              Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje Gradonačelnik iz redova stručnih djelatnika s područja obrazovanja i socijalne skrbi, na vrijeme od četiri (4) godine.

              Povjerenstvo ima tri (3) člana.

              Članovi Povjerenstva između sebe biraju predsjednika Povjerenstva.

              Povjerenstvo odlučuje na sjednicama koje vodi i saziva predsjednik Povjerenstva.

 

Članak 11.

 

             Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo provodi bodovanje i rangiranje pristupnika natječaju te utvrđuje prijedlog rang-lista, i to:

– prijedlog rang-liste za učenike,

– prijedlog rang-liste za studente.

            Prijedlog rang-lista iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

            Gradonačelnik utvrđuje rang-listu za učenike i rang-listu za studente.

            Rang-liste iz stavka 3. ovoga članka objavljuju se na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na internetskim stranicama Grada.

 

Članak 12.

 

                Svaki pristupnik natječaju može na rang-liste iz članka 11. stavka 3. ove Odluke podnijeti pisani prigovor Odjelu u roku od osam (8) dana od dana objave rang-lista.

                Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u pisarnici Grada.

                Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik te se ona u pisanom obliku sa obrazloženjem dostavlja pristupniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

                Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.

 

 

Članak 13.

 

        Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik.

               Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, sa učenikom/studentom se sklapa ugovor o stipendiranju za cijelo razdoblje redovnog obrazovanja u okviru stupnja za koji je stipendiran (srednjoškolskog ili visokog obrazovanja), pod uvjetom da tijekom tog obrazovanja ispunjava sve uvjete propisane ovom Odlukom.

        Ugovor o stipendiranju sa učenikom/studentom u ime Grada sklapa Odjel.

               Ukoliko je učenik maloljetan, ugovor o stipendiranju u njegovo ime sklapa osoba koja ga zastupa sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

 

Članak 14.

 

        U slučaju da učenik/student odustane od sklapanja ugovora o stipendiranju iz članka 13. stavka 3. ove Odluke, ugovor o stipendiranju će se sklopiti sa prvim sljedećim učenikom/studentom na rang-listi.

 

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE


Članak 15.

 

               Stipendija se isplaćuje u razdoblju od dvanaest mjeseci školske/akademske godine, u pravilu do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

 

Članak 16.

 

                Učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju.

                U slučaju da je učenik/student korisnik neke druge stipendije, dužan je pravovremeno obavijestiti Odjel o odustanku od stipendije Grada.

                Ako se utvrdi da je učenik/student koji je korisnik stipendije Grada istovremeno i korisnik neke druge stipendije, ugovor o stipendiranju će se raskinuti.

 

Članak 17.

 

               Pravo nastavka primanja stipendije u okviru istog stupnja obrazovanja (srednjoškolskog/visokog) bez ponavljanja natječajnog postupka, korisnik stipendije ostvaruje:

– zadržavanjem prebivališta na području grada Rijeke,

– nastavljanjem korištenja prava iz socijalne skrbi iz članka 5. ove Odluke,

– uspješnim završetkom razreda odnosno studijske godine te prijelazom u viši razred, odnosno studijsku godinu.

              Pravo na nastavak primanja stipendije iz stavka 1. ovoga članka korisnik stipendije dokazuje na početku svake školske/akademske godine.

 

Članak 18.

 

                Korisnik stipendije dužan je Odjelu prijaviti:

– promjenu prebivališta izvan područja grada Rijeke,

– prestanak korištenja prava iz socijalne skrbi iz članka 5. ove Odluke,

– prekid obrazovanja,

– nastup određenih okolnosti (teška bolest i slično) koje utječu na daljnje korištenje stipendije.

               Nastup okolnosti iz stavka 1. ovoga članka korisnik stipendije dužan je prijaviti Odjelu najkasnije u roku od 15 dana od dana njezina nastanka.

               U slučaju iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, ugovor o stipendiranju će se raskinuti.

               U slučaju iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, Povjerenstvo će razmotriti sve okolnosti korisnika stipendije radi reguliranja njegovog daljnjeg ostvarivanja prava na stipendiju, o čemu odluku donosi Gradonačelnik.

 

Članak 19.

 

              Ugovor o stipendiranju će se raskinuti ukoliko se utvrdi da je korisnik stipendije u bilo kojem trenutku Odjelu dao netočne ili nepotpune podatke, odnosno da nije postupio sukladno odredbi članka 18. stavka 2. ove Odluke.

              Korisnik stipendije iz stavka 1. ovoga članka gubi pravo sudjelovanja u svim budućim natječajima za dodjelu stipendija Grada prema ovoj Odluci.

 

Članak 20.

 

             Korisniku stipendije prestaje pravo na stipendiranje, i to:

–  učeniku, na kraju školske godine u kojoj je završio srednje obrazovanje,

– studentu, na kraju akademske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

 

Članak 21.

 

             Odjel vodi očevidnik korisnika stipendija.

 

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Članak 22.

 

              Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/68

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 12. lipnja 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.