GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

Godina I. – broj 8.             Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama

u k.o. PLASE i k.o. RIJEKA bez naknade, radi izgradnje državne

ceste D-403

 

             1. Temeljem Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine“ broj 80/11) Grad Rijeka i Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3, u ime i za račun Republike Hrvatske, sklopit će Ugovor o prijenosu prava vlasništva kojim Grad Rijeka prenosi bez naknade Republici Hrvatskoj nekretnine u k.o. PLASE i k.o. RIJEKA sveukupne površine 17.650,00 m2, koje sukladno lokacijskoj dozvoli i I. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole predstavljaju dijelove građevne čestice državne ceste D-403, a označene su kao:

k.o. PLASE

k.č. broj 1517/3 površine 1.879,00 m2

k.č. broj 1519/2 površine 153,00 m2

k.č. broj 1575 površine 532,00 m2

k.č. broj 7/1 površine 122,00 m2

k.č. broj 8/1 površine 144,00 m2

k.č. broj 39 površine 769,00 m2

k.č. broj 46/3 površine 694,00 m2

2/5 dijela k.č. broj 1517/5 ukupne površine 1.217,00 m2 što odgovara površini od 486,80 m2

38/48 dijela k.č. broj 1523/2 ukupne površine 154,00 m2 što odgovara površini od 121,92 m2

38/48 dijela k.č.broj 1523/3 ukupne površine 5.570,00m2 što odgovara površini od 4.409,58 m2

38/48 dijela k.č. broj 1524/2 ukupne površine 129,00 m2 što odgovara površini od 102,13 m2

38/48 dijela k.č. broj 1524/3 ukupne površine 95,00 m2 što odgovara površini od 75,21 m2

38/48 dijela k.č broj 1524/5 ukupne površine 5.804,00m2 što odgovara površini od 4.594,83 m2

19/24 dijela k.č. broj 1526/1 ukupne površine 134,00 m2 što odgovara površini od 106,08 m2

19/24 dijela k.č.broj 1526/4 ukupne površine 1.444,00 m2 što odgovara površini od 1.143,17m2

38/48 dijela k.č. broj 1526/8 ukupne površine 254,00 m2 što odgovara površini od 201,08 m2

18000/64800 dijelova k.č.broj 1665 ukupne površine 97,00 m2 što odgovara površini od 26,95 m2

½ dijela k.č. broj 19 ukupne površine 43,00 m2 što odgovara površini od 21,50 m2

4/16 dijela k.č. broj 32/6 ukupne površine 2.588,00 m2 što odgovara površini od 647,00 m2

4/16 dijela k.č. broj 33/1 ukupne površine 477,00 m2 što odgovara površini od 119,25 m2

k.č. broj 34/8 površine 3,00 m2 upisano u z.k.ul. 1479, uknjiženo kao vlasništvo Grada Rijeke u neodređenom omjeru, što prema izračunu odgovara površini od 1,50 m2

k.o. RIJEKA

k.č. broj 1599/22 površine 789,00 m2

k.č. broj 1599/23 površine 511,00 m2

 

             2. Ugovorom o prijenosu prava vlasništva iz točke 1. ove Odluke, Grad Rijeka prenosi bez naknade Republici Hrvatskoj i svoje suvlasničke dijelove u stambenim objektima u k.o. PLASE, predviđenim za uklanjanje, i to:

– ½ dijela kuće na adresi Bračka 3, izgrađene na k.č. broj 19 u zemljišnoj knjizi označene kao kuća broj 407/1,

– 4/16 dijelova kuće u Bračkoj ulici bez kućnog broja, izgrađene na k.č. broj 33/1 u zemljišnoj knjizi označene kao kuća broj 402, cisterna u Sv. Nikoli i dvorište,

– stan u prizemlju kuće na adresa Rudolfa Tomšića 35/B izgrađene na k.č. broj 1517/5 u     suvlasništvu Grada Rijeke u 2/5 dijela (koja kuća nije upisana u zemljišne knjige).

Imovinsko-pravne odnose s vlasnicima ostalih suvlasničkih dijelova u navedenim objektima kao i svim ostalim vlasnicima nekretnina u zahvatu državne ceste D-403, rješavat će Hrvatske ceste d.o.o. – investitor izgradnje.

             3. Hrvatske ceste d.o.o. obvezuju se o svom trošku provesti postupak uklanjanja svih objekata koji se uklanjaju radi izgradnje ceste D-403.

             4. Ukoliko u tijeku provedbe parcelacijskog elaborata dođe do promjene oznake ili površine zemljišta, sklopit će se Dodatak Ugovoru o prijenosu prava vlasništva.

             5. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva u ime Grada Rijeke.

             6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/72

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 12. lipnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE


Predsjednica
Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.