GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

Godina I. – broj 8.             Na temelju članka 86. stavka 3. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o provođenju postupka stavljanja izvan snage

Detaljnog plana uređenja radno-servisne zone na Rujevici

 

I.            Pravna osnova za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja radno-servisne zone na Rujevici

 

Članak 1.

 

             Obveza provođenja postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja radno-servisne zone na Rujevici („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 27/03) – u daljnjem tekstu: Plan, utvrđena je člankom 61. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13).

             Nositelj postupka stavljanja izvan snage Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

II.         Razlozi za stavljanje Plana izvan snage

 

Članak 2.

 

              Razlozi za stavljanje Plana izvan snage utvrđuju se kako slijedi:

–   neusklađenost Plana s prostornim planom šireg područja,

–   neusklađenost Plana sa Zakonom o prostornom uređenju te podzakonskim propisima iz područja prostornog uređenja.

 

III.         Izvori financiranja postupka stavljanja Plana izvan snage

 

Članak 3.

 

               Postupak stavljanja Plana izvan snage ne zahtjeva osiguranje financijskih sredstava.

 

IV.         Završna odredba

 

Članak 4.

 

             Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 021-05/14-01/69

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 12. lipnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.