GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

Godina I. – broj 8.             Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

             1. Grad Rijeka osnovat će pravo građenja na nekretninama u svom vlasništvu kako slijedi:

             1.1. Lokacija Kantrida (k.o. Zamet) – nekretnine približne ukupne površine 29.300 m2, označene kao: kat.čest.broj 1720/2, kat.čest.broj 1713, kat.čest.broj 1712/1, dio kat.čest.broj 1710/1, kat.čest.broj 1711, kat.čest.broj 1744/111, kat.čest.broj 1717/2, kat.čest.broj 1707/2 i kat.čest.broj 1710/3, radi rekonstrukcije postojećeg stadiona s pratećim sadržajima te uređenja pripadajućih površina, uz naknadu za pravo građenja koja se sastoji od: naknade za zemljište za rekonstrukciju stadiona u iznosu 414,00 kn/m2, naknade za zemljište za prateće sadržaje u iznosu od 705,00 kn/m2 i vrijednosti postojećeg stadiona u iznosu od 38.613.170,00 kn,

             1.2. Lokacija Rujevica (k.o. Plase) – nekretnine približne ukupne površine 30.000 m2, označene kao: dio kat.čest.broj 717/1, kat.čest.broj 715/8 i dio kat.čest.broj 723/1, radi rekonstrukcije/izgradnje/uređenja nogometnih igrališta i pratećih sadržaja, uz naknadu za pravo građenja u iznosu od 264,00 kn/m2.

             2. Pravo građenja iz točke 1. ove Odluke osnovat će se na rok od 50 godina od dana sklapanja glavnog ugovora.

             3. Najpovoljnijim ponuditeljem za osnivanje prava građenja na nekretninama iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 29. svibnja 2014. godine, utvrđuje se trgovačko društvo Stadion Kantrida d.o.o. Rijeka, Portić 3.

             4. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke, sklopit će u ime Grada Rijeke kao osnivatelja prava građenja, Predugovor o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke sa trgovačkim društvom Stadion Kantrida d.o.o. Rijeka, Portić 3, kao nositeljem prava građenja.

             5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 021-05/14-01/77

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 12. lipnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac,v.r.