GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

Godina I. – broj 8.             Na temelju članka 37. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o neprihvaćanju ponude Petra Turkovića za korištenje

prava prvokupa

 

 

Članak 1.

 

             Ne prihvaća se ponuda Petra Turkovića iz Zagreba, Tuškanac 44 za korištenje prava prvokupa nekretnine u Rijeci, Šetalište XIII divizije 44, sagrađene na k.č.br. 1331 – kuća, gospodarska zgrada i dvorište, površine 1374 m2, upisane u zk.ul.br. 215, k.o. Podvežica, po kupoprodajnoj cijeni od 900.000,00 EUR-a (slovima: devetsto tisuća eura) u kunskoj protuvrijednosti.

 

Članak 2.

 

             Ova Odluka dostavit će se podnositelju ponude iz članka 1. ove Odluke, Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

Članak 3.

 

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/71

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 12. lipnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.