GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

Godina I. – broj 8.             Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja

sportskog područja Rujevica

 

 

I.           Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica

Članak 1.

 

             Obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/07 i 14/13) – u daljnjem tekstu: GUP.

            Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

II.         Razlozi donošenja Plana

 

Članak 2.

 

             Ovaj Plan donosi se radi:

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om,

–  utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina,

– poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

 

III.        Obuhvat Plana

Članak 3.

 

             Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

             Površina obuhvata Plana iznosi oko 24,43 ha.

 

IV.        Ocjena stanja u obuhvatu Plana

 

Članak 4.

 

             Sportsko područje Rujevica nalazi se u sjeverozapadnom dijelu grada. Područjem obuhvata prolazi glavna gradska ulica oznake GUIII, i to rubnim dijelom od igrališta u kompleksu “Lovorka Kukanić” pa sve do čvora Hosti, preko koje se odvija samo tranzitni promet. Priključci druge prometne infrastrukture danas ne postoje.

             Područje obuhvata sportskog područja Rujevica pretežno je neizgrađeno. Unutar područja izgrađena su dva nogometna igrališta, od kojih jedno igralište posjeduje tribine i manji pomoćni objekt.

 

V.         Ciljevi i programska polazišta Plana

 

Članak 5.

 

             U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

–  osigurati uvjete za odvijanje sportskih aktivnosti te pratećih djelatnosti, a sve u cilju

razvoja atraktivnog i funkcionalnog gradskog prostora kojim će se koristiti sportaši i rekreativci,

–  osigurati spojeve na mrežu kontaktnih gradskih prometnica,

– u dogradnji mreže prometnica osobitu pažnju treba posvetiti planiranju i dimenzioniranju površina za pješake, trgova, javnih površina i drugo.

             Programsko polazište za izradu Plana predstavlja GUP, kojim se u kartografskom prikazu broj 1. područje obuhvata Plana određuje kao područje “Sportsko rekreacijske namjene – sport (R1)” .

 

VI.        Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana i način njihova pribavljanja

 

Članak 6.

 

             Plan je potrebno izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

– programu izgradnje sportskih i uslužnih sadržaja u području obuhvata,

– idejnim rješenjima cestovne, komunalne i javne infrastrukture,

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 7. ove Odluke.

             Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će nositelj izrade Plana i investitori sukladno ugovoru o (su)financiranju izrade Plana.

 

VII.       Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Plana

Članak 7.

 

             Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana,

– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

– Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb,

– Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

– Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo.

 

VIII.       Rokovi

Članak 8.

 

              Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

– za izradu Nacrta prijedloga Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 7. ove Odluke,

– za provođenje javnog uvida u Prijedlog Plana – rok od 30 dana,

– za provođenje javne rasprave – rok od 22 dana,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana – rok od 30 dana od provedene javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

             Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana za tijela iz članka 7. ove Odluke iznosi 20 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

IX.        Izvori financiranja

Članak 9.

 

            Izrada Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Rijeke i sredstava investitora.

 

X.        Završna odredba

Članak 10.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/76

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 12. lipnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 Privitak 1.

Prvitak 1 Rujevica