GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

Godina I. – broj 8.             Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja

dijela sportsko rekreacijskog područja Kantrida

 

 

I.          Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijskog područja Kantrida

 

Članak 1.

 

            Obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijskog područja Kantrida (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/07 i 14/13) – u daljnjem tekstu: GUP.

            Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

II.        Razlozi donošenja Plana

 

Članak 2.

 

             Ovaj Plan donosi se radi:

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om,

– utvrđivanja uvjeta rekonstrukcije postojećeg stadiona te gradnje novih građevina u njegovu okruženju,

– definiranja i uređenja obalnog ruba,

– poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

 

IV.       Obuhvat Plana

 

Članak 3.

 

            Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

            Površina obuhvata Plana iznosi oko 13,95 ha, i to kopneni dio 7,45 ha a morski dio 6,50 ha.

 

IV.       Ocjena stanja u obuhvatu Plana

 

Članak 4.

 

           Područje obuhvata Plana prepoznatljivo je primarno kroz lokaciju gradskog stadiona, koja zauzima sjeverni dio obuhvata, dok je južni dio obuhvata neizgrađen, s pretežito plošnim sadržajima – pomoćnim nogometnim igralištem i otvorenim parkiralištem te plažom Igralište.

           Pomoćno nogometno igralište je ograđeno i uređeno, bez tribina za gledatelje. Javno parkiralište koriste korisnici gradskog stadiona i plaže Igralište.

           Prometna infrastruktura u pogledu servisiranja prometnih potreba gradskog stadiona kao i obližnje atletske dvorane, nije zadovoljavajuća. Prilaz platou gradskog stadiona uglavnom se odvija preko odvojka s Pulske ulice, koja je boljih prostornih i prometnih karakteristika od Ulice Portić, koja je ujedno i zapadni izlaz iz područja na glavnu gradsku prometnu mrežu.

            Obalni dio područja obuhvata Plana danas je, s izuzetkom plaže, u potpunosti neuređen, prepušten djelovanju prirodnih procesa i ne pruža potpunu sigurnost građanima i drugim korisnicima.

 

V.        Ciljevi i programska polazišta Plana

 

Članak 5.

 

            U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

            – izvršiti funkcionalnu, sadržajnu i slojevitu rekonstrukciju sportskih sadržaja te transformaciju pod­ručja obuhvata kroz planiranje novih javnih i uslužnih sadržaja, a sve u cilju stvaranja kvalitetnih dijelova javne namjene koja uključuje sve kom­plementarne sadržaje sportskog centra (trgovine, zabavni centar, ugostiteljstvo i drugo),

– osigurati prožimanje sportskih sadržaja s obalnim sadržajima poput šetnice, luke nautičkog turizma, uređenja obale kao rekreativnog pojasa i drugih sadržaja,

            – planirati željenu siluetu nove izgradnje zbog specifične topografije te pažljivo planirati tzv. ‘petu fasadu’ planiranih zahvata,

– planirati rekonstrukciju i dogradnju prometne mreže u svrhu preuzimanja prometa koji će se pojavljivati kroz rekonstrukciju i transformaciju zone,

            – planirati područje kupališta kao naglašeno javno područje uz zahvate uređenja obalnog pojasa,

– u dogradnji mreže prometnica osobitu paž­nju treba posvetiti planiranju i dimenzioniranju površina za pješake unutar prometnica, pješačkih ulica, trgova, javnih površina i drugo.

           Programsko polazište za izradu Plana predstavlja GUP, kojim se u kartografskom prikazu broj 1. područje obuhvata Plana određuje kao područje “Sportsko rekreacijske namjene – sport (R1)”, a u manjem obimu kao područje “Sportsko rekreacijske namjene – kupalište (R3)”.

 

VI.       Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana i način njihova pribavljanja

 

Članak 6.

 

            Plan je potrebno izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

– programu izgradnje sportskih i uslužnih sadržaja u području obuhvata,

– idejnim rješenjima cestovne, komunalne i javne infrastrukture,

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 7. ove Odluke.

            Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će nositelj izrade Plana i investitori sukladno ugovoru o (su)financiranju izrade Plana.

 

 

VII.      Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Plana

 

Članak 7.

 

            Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

– Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

– Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka uprava Rijeka,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana,

– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

– Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb,

– Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

– Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo.

 

VIII.    Rokovi

Članak 8.

 

            Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

        – za izradu Nacrta prijedloga Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 7. ove Odluke,

– za provođenje javnog uvida u Prijedlog Plana – rok od 30 dana,

– za provođenje javne rasprave – rok od 22 dana,

       – za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana – rok od 30 dana od provedene javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

            Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana za tijela iz članka 7. ove Odluke iznosi 20 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

IX.       Izvori financiranja

Članak 9.

 

            Izrada Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Rijeke i sredstava investitora.

 

X.       Završna odredba

Članak 10.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/73

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 12. lipnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

Privitak 1.

 Privitak 1