GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

Godina I. – broj 8.             Na temelju članka 109. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. lipnja 2014. godine, donijelo je


O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju

Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

 

Članak 1.

 

             Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13).

 

Članak 2.

 

            Izmjene i dopune ovoga Plana izradio je AGA d.o.o., u koordinaciji s Gradom Rijeka kao nositeljem izrade.

 

Članak 3.

 

            Predmet izmjena i dopuna ovoga Plana jest utvrđivanje nove lokacije za smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Rijeka (u daljnjem tekstu: UPOV).

Obuhvat izmjena i dopuna ovoga Plana iznosi 12,7 ha, a površina obuhvata ucrtana je u kartografskim prikazima iz članka 4. ove Odluke.

 

Članak 4.

 

             Izmjene i dopune Plana iz članka 1. ove Odluke sastoje se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove te obvezne priloge kako slijedi:

 

            A.   TEKSTUALNI DIO

           Odredbe za provođenje

 

2.1.                  Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku

5.4.1.4.            Uređivanje, gradnja i dogradnja neuređenih područja izvan sustava konsolidacije gradski projekti

6.1.2.               Parkirališta i garaže

6.3.2.               Građevine i uređaji za odvodnju voda

10.10.3.           Mjere zaštite od požara i tehničko-tehnoloških nesreća s ispuštanjem opasnih tvari

10.10.4.3.        Planiranje građevina i površina za sklanjanje ljudi

 

     B. GRAFIČKI DIO

 

1.                    Korištenje i namjena prostora                                                             M 1:5000

                       (Rijeka 11)

1.1.                 Korištenje i namjena prostora – pregledna karta                                M 1:10000

2.                    Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti                                      M 1:10000

3.1.                 Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža,

                       pomorski promet                                                                                M 1:10000

3.2.6.              Vodnogospodarski sustav – otpadne vode                                         M 1:10000

4.4.                 Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

                        – Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

                        – Plan procedura                                                                                M 1:10000

 

C. OBVEZNI PRILOZI

I.                      Obrazloženje

1.1.1.8.2.         Otpadne vode

1.1.4.5.1.         Vodoopskrba i odvodnja

3.2.1.               Prikaz gospodarskih djelatnosti

3.2.4.2.            Odvodnja otpadnih voda

3.2.10.7.1.       Delta, lice grada prema moru (tzv. gradski waterfront) (4-5-19.1)

 

II.                  Stručna podloga na kojoj se temelje prostorno-planska rješenja izmjena i dopuna Plana:

                        – Studija utjecaja na okoliš – SUSTAV “RIJEKA” (Elektroprojekt d.d. Zagreb; oznaka projekta: Y1-L59.00.02-G01.0, ZOP: L59 – radna verzija iz 2013. godine)

 

III.                Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi izmjena i dopuna Plana:

                        – Studija izvodljivosti s Aplikacijom za prijavu projekta – Odvodnja i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje “Grad” (radna verzija), Hidro consult d.o.o. Rijeka i Hidroinženjering d.o.o. Ljubljana

– Tehnoekonomska analiza UPOV-a grada Rijeke – Studija izvedivosti (Hidro consult d.o.o. Rijeka i Hidroinženjering d.o.o. Ljubljana, ožujak 2012. god.).

 

IV.                Zahtjevi i mišljenja na izmjene i dopune Plana

V.                 Izvješće o javnoj raspravi izmjena i dopuna Plana

VI.                Evidencija postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna Plana

VII.              Sažetak za javnost

 

Članak 5.

 

                        Članak 31. mijenja se i glasi:

                        “Na području Delte oznake GP-5 ovim Planom utvrđena je površina za smještaj UPOV-a oznake K3-6.

                        Alternativnom površinom za smještaj UPOV-a utvrđuje se galerijska površina oznake K3-7.”

 

Članak 6.

 

                        U članku 122. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

                        “- gradnja tornja ili nebodera dozvoljena je na jugoistočnom dijelu područja južne Delte, a visinu ostalih građevina potrebno je uskladiti s visinom građevina u neposrednoj blizini Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca,”.

 

Članak 7.

 

        Iza članka 122. dodaje se novi članak 122.a koji glasi:.

 

“Članak 122.a

                      Na području oznake K3-6 uvjeti smještaja, gradnje i rekonstrukcije komunalno-servisne građevine UPOV-a utvrđuju se kako slijedi:

–   najveća dozvoljena površina građevne čestice iznosi 22.000 m2,

–   najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za gradnju komunalno- servisne građevine iznosi 0,50,

–   najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice za komunalno-servisnu građevinu iznosi 1,5,

–   najveći dozvoljeni koeficijent mase građevine (km) iznosi 4,0,

–   najveća dozvoljena visina građevine iznosi 14,5 m,

–   na građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina,

–   najmanja dozvoljena udaljenost građevine od ruba građevne čestice iznosi 1/2 visine građevine + 2,0 m,

–   uz zapadni rub građevne čestice potrebno je zasaditi drvored sa zelenim pojasom širine najmanje 3,0 m,

–   građevinu komunalno-servisne namjene potrebno je urbanistički, arhitektonski i krajobrazno oblikovati na način da čini sastavni dio urbanog ambijenta južne Delte,

–   na krovu i/ili iznad krova komunalno-servisne građevine mogu se graditi građevine i uređivati površine za javno korištenje sa osiguranim pristupom,

–   građevnu česticu dozvoljeno je ograditi prema javnim površinama, a ogradu je potrebno funkcionalno i oblikovno osmisliti projektnom dokumentacijom tako da se uklopi u posebno vrijedan okoliš središta grada,

–    trafostanicu je potrebno graditi kao ugradbenu,

–    svi dijelovi UPOV-a moraju se graditi kao zatvorene građevine,

–    kolni pristup površini planiranoj za gradnju/rekonstrukciju UPOV-a potrebno je osigurati pristupnom cestom preko postojećeg ili novog mosta preko Rječine,

–    uz zapadnu obalu ušća Rječine, za potrebe korištenja UPOV-a, dozvoljena je gradnja/uređenje pristaništa za brodove sukladno kartografskom prikazu broj 3.1.”

 

Članak 8.

 

             U članku 156. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

            “Izuzetno od odredbe stavka 3. točke b. podstavka 2. ovoga članka, na građevinskom području za izdvojenu namjenu oznake K3-6, na jednu zaposlenu osobu u smjeni potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto.”

 

Članak 9.

 

            Članak 184. mijenja se i glasi:

            “Otpadne vode grada Rijeke potrebno je gradskom mrežom odvodnje odvoditi u UPOV te podmorskim ispustom upuštatiti u more.”

 

Članak 10.

 

            Članak 188. mijenja se i glasi:

           “Planom se predviđa gradnja/rekonstrukcija UPOV-a za II. ili III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda.”

 

Članak 11.

 

            U članku 295.a stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: “Odluke” dodaju se riječi: ” i na području južne Delte.”

 

Članak 12.

 

            U članku 303.a stavku 1. iza riječi: “Odluke” dodaju se riječi: “i na području južne Delte”.

 

Članak 13.

 

            Ove Izmjene i dopune Plana izrađene su u pet (5) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

Članak 14.

 

            Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

 

Članak 15.

 

            Tekstualni i grafički dijelovi Izmjena i dopuna Plana te obvezni prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

 

Članak 16.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/55

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 12. lipnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.