GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

Godina I. – broj 8.              Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Rijeka promet d.d. za zaduženje radi
refinanciranja ostatka duga po obveznicama RPRO-O-181A

 

 

Članak 1.

 

             Daje se suglasnost trgovačkom društvu Rijeka promet d.d. za zaduženje do iznosa od 140.000.000,00 kuna izdavanjem korporativnih obveznica radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama RPRO-O-181A izdanim 25. siječnja 2008. godine, pod sljedećim uvjetima:

Izdavatelj

 

RIJEKA PROMET d.d.

Datum izdanja:

 

srpanj 2014.

 

Datum dospijeća:

 

srpanj 2023.

 

Nominalni iznos izdanja:

do HRK 140 mil.

 

Pravni status obveznice: Obveznice predstavljaju izravnu, bezuvjetnu i prioritetnu obvezu Rijeka prometa, međusobno su ravnopravne i, najmanje, pari passu sa svim drugim, sadašnjim i budućim slično osiguranim obvezama Rijeka prometa, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa

Otplata glavnice:

 

Amortizirajuća, otplate se vrše polugodišnje: prve 2 godine 0 % glavnice godišnje treće godine 10 % glavnice godišnje četvrte godine 5 % glavnice godišnje pete godine 10 % glavnice godišnje šeste godine 15 % glavnice godišnje

posljednje 3 godine 20 % glavnice godišnje

 

Oblik izdanja:

 

Nematerijalizirani oblik

Denominacija:

 

1 HRK

 

Indikativna kamatna stopa:

 

6,375 %, fiksna, kamate će se isplaćivati polugodišnje

 

Obračun kamate:

 

Polugodišnji, kamata će se obračunavati od (uključujući i taj dan) datuma izdanja

 

Osiguranje:

 

Minimalno u rangu s Postojećim obveznicama tj. sukladno čl. 1.15., 1.16. i 1.17. Prospekta Uvrštenja Postojećih obveznica

 

Referentni pokazatelj:

 

Kupovni prinos na kunsku obveznicu MF RH

 

odgovarajuće ročnosti

 

Indikativan prinos:

 

6,40 % – 6,60 %

 

Naknada:

 

1,00 %

 

Depozitorij i platni agent:

 

Središnje klirinško depozitarno društvo

 

Agenti i Pokrovitelj izdanja:

 

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.

 

Ulagatelji u obveznice:

 

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. – u omjeru 50:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 2.

 

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/67

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 12. lipnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.