GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

Godina I. – broj 8.             Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126-12-pročišćeni tekst i 94/13), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene

Statuta Osnovne škole Gornja Vežica Rijeka

 

 

I.  

             Daje se prethodna suglasnost na Izmjene Statuta Osnovne škole Gornja Vežica Rijeka u tekstu kojeg je utvrdio Školski odbor Osnovne škole Gornja Vežica Rijeka na sjednici održanoj dana 14. travnja 2014. godine.

 II.  

              Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/66

URBROJ: 2170-01-16-00-14-4

Rijeka, 12. lipnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.