GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.

Godina I. – broj 8.            Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima

mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke

 

I.          OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

             Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način davanja na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave (u daljnjem tekstu: poslovni prostor) u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

 

Članak 2.

 

             Pod poslovnim prostorom iz članka 1. ove Odluke razumijevaju se poslovni prostori koji se prvenstveno koriste za rad vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: vijeće mjesnog odbora) i njihovih radnih tijela.

             Poslovnim prostorima iz stavka 1. ovoga članka neposredno upravlja Odjel za gradsku samoupravu i upravu (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

II.         UVJETI I NAČIN DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA NA PRIVREMENO ILI POVREMENO KORIŠTENJE

           

Članak 3.

 

             Poslovni prostor daje se na privremeno ili povremeno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: Korisnik) na temelju podnesenog zahtjeva.

             Zahtjev za davanje na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora Korisnik podnosi Odjelu u pisanom obliku.

             Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obavezno sadrži:

– podatke o Korisniku,

– podatke o poslovnom prostoru za koji se podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno korištenje,

– naznaku aktivnosti, odnosno djelatnosti koja se želi obavljati u poslovnom prostoru,

– vremensko razdoblje, odnosno dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja poslovnog prostora.

             Zahtjev se podnosi na obrascu čiji izgled i sadržaj utvrđuje Odjel.

 

Članak 4.

 

             Na temelju podnesenog zahtjeva, Grad i Korisnik sklapaju ugovor o privremenom ili povremenom korištenju poslovnog prostora.

             Ugovor u ime Grada sklapa Odjel.

             Prije sklapanja ugovora, Odjel će zatražiti mišljenje vijeća mjesnog odbora na čijem se području poslovni prostor nalazi, o raspoloživosti poslovnog prostora s obzirom na aktivnosti vijeća mjesnog odbora i njegovih radnih tijela.  

 

Članak 5.

 

             Ugovor o privremenom ili povremenom korištenju poslovnog prostora obavezno sadrži:

– podatke o ugovornim stranama,

– podatke o poslovnom prostoru koji se daje na privremeno ili povremeno korištenje,

– podatke o aktivnostima, odnosno djelatnosti koju će Korisnik obavljati u poslovnom prostoru,

– vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja poslovnog prostora,

– iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora ili osnovu na temelju koje se poslovni prostor daje na privremeno ili povremeno korištenje bez naknade.


Članak 6.

 

            Privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora neće se odobriti Korisniku koji:

– ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu,

– ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke.

Članak 7.

 

             Poslovni prostor daje se na privremeno ili povremeno korištenje uz naknadu.

             Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, poslovni prostor daje se na privremeno ili povremeno korištenje bez naknade za:

– aktivnosti udruga koje skrbe za osobe s invaliditetom i humanitarnih udruga,

– aktivnosti kulturno-umjetničkih, socijalnih, sportskih te drugih udruga i grupa građana koje neposredno sudjeluju u realizaciji programskih aktivnosti mjesnih odbora,

– sastanke stanara stambeno-poslovnih zgrada na području mjesnog odbora.

             U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, Korisnici mogu koristiti poslovni prostor najviše do četiri sata mjesečno.

Članak 8.

 

             Iznimno od odredbe članka 7. stavka 3. ove Odluke, Gradonačelnik Grada može, na prijedlog Odjela, odobriti privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u trajanju dužem od četiri sata mjesečno udrugama i grupama građana čije su aktivnosti od neposrednog i osobitog interesa za promidžbu Grada.

 

Članak 9.

 

             Iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora određuje se kao umnožak korisne površine poslovnoga prostora i jedinične cijene po m2 te broja sati privremenog ili korištenja, a prema namjeni korištenja prostora kako slijedi:

 

Redni broj

 

Namjena 

Jedinična cijena po m2

 

 

Redovne aktivnosti registriranih političkih stranaka, predavanja, tribine, izložbe, promocije književnih ili znanstvenih djela, sastanci, održavanja skupština i slične aktivnosti i usluge za čije se korištenje ne naplaćuju ulaznice ili neki drugi oblik naknade

 

   

 

0,60 kuna

 

 

Aktivnosti sportskih udruga, održavanje raznih tečajeva i seminara te usluge koje podrazumijevaju novčano učešće sudionika (Korisnika)    

0,80 kuna

 

 

 

Promocije proizvoda i usluga profitnog sektora i slične aktivnosti   1,20 kuna  

 

 

 

 

Članak 10.

 

             Korisnici koji za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora plaćaju naknadu iz članka 9. ove Odluke dužni su, u sezoni grijanja, platiti i troškove grijanja poslovnog prostora.

             Iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka obračunava Odjel, ovisno o jediničnoj cijeni energenta koji se u poslovnom prostoru koristi, površini poslovnog prostora i troškovima održavanja sustava grijanja.

 

Članak 11.

 

             U poslovni prostor, u pravilu, nije dopušteno unošenje namještaja, opreme i predmeta.

             Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, Odjel može Korisniku odobriti privremeno unošenje opreme i predmeta koji služe za provođenje aktivnosti vezanih uz privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora.

 

Članak 12.

 

             Evidenciju o rasporedu korištenja poslovnog prostora, zaprimanju zahtjeva za davanje na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora te stanju opreme i inventara vodi referent za mjesnu samoupravu – tajnik mjesnog odbora.

 

III.        PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

 

             Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/04 ).

 

Članak 14.

 

             Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/70

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 12. lipnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

  

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.